Vedtægter

Vedtægter for Bonnet og Omegns Borger- og Håndværkerforening.

1
Foreningens formål er at varetage byens interesser overfor kommunale bestyrelser og lignende. Det er ligeledes foreningens opgave at varetage andre opgaver i fællesskabets interesse. I forbindelse med udførelse af foreningens arbejde, er foreningens repræsenterende og ordførende enhed bestyrelsen, eller de af bestyrelsen udpegede personer, myndigheder eller foreninger.

2
Som medlem af foreningen, kan enhver antages, der har interesse i foreningens trivsel og som vil yde den til enhver tid af generalforsamlingens fastsatte kontingent.

3
Enhver som kan antages at være medlem, har stemmeret på generalforsamlingen.

4
Generalforsamlingen afholdes i første halvdel af marts. Denne indvarsles mindst 8 dage før afholdelse.

5
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer af foreningen ønsker det.

6
Forslag eller andragender, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Følgende punkter er obligatoriske ved afholdelse af ordinær generalforsamling:
" Formandens årsberetning.
" Gennemgang af regnskab.
" Valg af bestyrelsesmedlemmer.
" Eventuelt.

7
For at en lovændring kan være gyldig, må den vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede. Er dette ikke tilfældet, indvarsles en ny generalforsamling, der kan afholdes umiddelbart efter den første, og dennes beslutning er da gyldig uanset de fremmødtes antal.

8
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer som skal være bosiddende i Bonnet eller nærmeste omegn. De vælges for 2 år ad gangen. De fratrædende medlemmer kan vælges på ny, hvis de er villige til at modtage genvalg. Bestyrelsesvalget skal ske efter skriftlig afstemning.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

9
Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet godkendes på den derpå efterfølgende generalforsamling. Foreningen skal have 2 revisorer. Disse vælges for 2 år ad gangen.

10
Foreningen kan opløses ved 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger. Den første med 2/3 flertal. Den anden ved simpelt flertal.

11
I tilfælde af foreningens opløsning, må dets midler og ejendele kun overgå til Bonnet bys bedste og kan således aldrig blive genstand for deling.

Vedtægterne er senest revideret den 11. april 2007


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose