Hjulmagervej 1
7620 Lemvig


Vedtægter

Vedtægter for Bonnet Vandværk.

§ 1
Bonnet Vandværk er et andelsselskab, hvis navn er Bonnet Vandværk.

§ 2
Selskabet formål er på bedste måde og billigste måde, at levere vand til forbrugerne.

§ 3
Som medlem betragtes enhver, som er ejer af fast ejendom, der får leveret vand fra Vandværket. Forinden nye medlemmer tilsluttes, sendes ansøgning herom til bestyrelsen på en af Vandværket udarbejdede blanketter. Nye medlemmer i landområder skal pålignes en procentvis del af den bestående hovedledning, efter bestyrelsens skøn i hvert enkelt tilfælde.

§ 4
Hovedledningen til frosthanen, samt brønd og pumpe tilhører selskabet og vedligeholdes af dette på bestyrelsens foranledning. Egenmægtig må ingen forbruger under nogen som helst forhold foretage rettelser eller ændringer ved ovennævnte dele. Skulle der opstå fejl eller mangler, må bestyrelsen, eller hvem man dertil har antaget, rette mulige fejl.

§ 5
Den til hovedanlægget nødvendige kapital skaffes tilveje ved lån, for hvilket samtlige andelshavere hæfter solidarisk. Indbyrdes hæfter medlemmerne i det forhold, som de betaler vandafgift. På bestyrelsens forlangende er et medlem forpligtet til at lade sin andel tinglyse.

§ 6
Såfremt et medlem afgår ved døden, overgår hans rettigheder og forpligtelser til hans retmæssige arvinger. Ved ejendomssalg skal sælgeren drage omsorg for, at hans rettigheder og forpligtelser overfor selskabet overdrages til køber.

§ 7
Betaling for leverance af vand fastsættes af bestyrelsen.

§ 8
Selskabets anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning. Endvidere vælges der 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, kasserer og sekretær. Sidstnævnte er pligtig at føre forhandlingsprotokollen. Bestyrelsen forpligter selskabet i alle anliggender og er såledees berettiget til at afslutte retshandlinger på dets vegne, herunder pantsætningsdokumenter og lignende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at de til enhver tid gældende love og bestemmelser overholdes.

§ 9
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for to år ad gangen, og afgår skiftevis hvert andet år. Regnskabet går fra 1. januar til 31. december.

§ 10
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Sager, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til formanden inden 1. februar. Indkaldelse til generalforsamling med opgivelse af dagsorden skal ske enten skriftligt til hvert medlem eller ved annonce i et lokalt blad senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25% af medlemmerne. Indkaldelse skal ske efter samme retningslinier, som til den ordinære general-forsamling. Såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afgørelser finder sted ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af bestemmelserne i § 15 og § 16.

§ 11
Selskabet er forpligtet til efter bedste evne at opretholde en uforstyrret drift, men påtager sig intet ansvar for evt. afbrydelser. Ved forudsete vandafbrydelser er bestyrelsen pligtig til at give meddelelse til forbrugerne.

§ 12
Bestyrelsen har ret til at lukke for vandtilførslen til et medlem under følgende omstændigheder:
A: Såfremt dette ikke holder sin installation i orden.
B: Såfremt bestyrelsen skønner det nødvendigt på grund af manglende betaling.
C: I tilfælde af misbrug og unødigt spild af vand.
D: Hvis et medlem forsætligt gentagne gange overtræder bestyrelsens retningslinier for vandforbrug
Ekstra afgift for genoplukning fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer eller den befuldmægtigede har uhindret adgang til at besigtige et medlems installation.

§ 13
Ved salg af byggegrunde eller deling af bestående ejendomme er den fraskilte del at betragte som en ny ejendom.

§ 14
Har et medlem overtrådt bestemmelserne i § 12 (vedr. lukning af vendtilførselen), må intet andet medlem lade vedkommende få vand fra sin ejendom. Gentagne overtrædelser heraf vil efter bestyrelsens afgørelse medføre lukning af vandtilførslen for vedkommende giver.

§ 15
Ændring af nærværende vedtægter kan kun finde sted, når tre fjerdedele af de fremmødte på én generalforsamling stemmer herfor, - og at forslag til vedtægtsændringen er tilsendt medlemmerne 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 16
Selskabets ophør kan kun finde sted efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Ved begge generalforsamlinger kræves tre fjerdedeles stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i marts 1977

Bestyrelsen: Ulla Dalgaard
Urban Bertelsen
Aage Balleby
Niels Fr. Olsen
Jens Peder Madsen (formand)

© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose