Hjulmagervej 1
7620 Lemvig


Bestyrelsesmøde d. 16-08-2016

Bestyrelsesmøde d. 29-03-2016

Bestyrelsesmøde d. 22-02-2016

Bestyrelsesmøde d. 11-11-2015

Bestyrelsesmøde d. 11-08-2015

Bestyrelsesmøde d. 03-03-2015

Bestyrelsesmøde d. 06-05-2014

Bestyrelsesmøde d. 17-03-2014

Bestyrelsesmøde d. 03-03-2014

Bestyrelsesmøde d. 20-03-2013

Bestyrelsesmøde d. 05-03-2013

Bestyrelsesmøde d. 02-10-2012Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Post/meddelelser fra formanden.
3. Post/meddelelser fra kassereren.
4. Vandspild. Herunder vandspildet for 2010
5. Generalforsamlingen
6. Opgaveliste
7. Ting der skal på hjemmesiden.
8. Evt.

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.


- Ingen kommentarer

2. Post/meddelelser fra formanden.

Seneste vandanalyse er ok. Vi har modtaget rapport fra kommunens tilsyn. Når den nye bestyrelse tiltræder, skal der laves en handlingsplan.i.h.t rapporten, der er frist til august 2011. Dele af bestyrelsen har været på besøg hos vandværksadministrationen (01-02-2011). Vi har rykket for at få et tilbud på hvad det koster at komme på Lemvig Vand. Vi kan ikke få et svar endnu, men man arbejder på flere forskellige løsningsforslag til hvordan man vil overtage lokale vandværker.

3. Post/meddelelser fra kassereren.

Vi har fået ny bankrådgiver ved navn Inga Skafsgaard. Vi har endelig modtaget regning fra smeden, temmelig stor, men også for 1½ års arbejde. Samarbejdet med smeden fungerer nu godt. Vi har fået et overslag på digitalisering af rørnettet på 40.000-50.000. Galten Elværk kan når de modtager de gamle kort komme med et mere konkret tilbud. Bøgelundvej 11 (Kommer måske til at hedde hjulmagervej) er nu blevet tilsluttet. Bøgelundvej nr 28 er blevet fjernet efter brand og selve stikledningen er sløjfet. Nedbrydningsfirmaet har ikke afleveret vandmåleren.

4. Vandspild.

Vi har udpumpet 49.712 kubikmeter. Vi har ikke det endelige tal for solgt vand, men de første indikationer siger omkring 43.321 kubikmeter. Vi må fratrække 10% fra den udpumpede vandmængde svarende til 44.741 kubikmeter. Det vil sige, at vi har et vandspild udover de 10% på 44.741-43.321 = 1420 kubikmeter svarende til ca 10.000 kr i strafafgift og i alt et vandspild på 6.391 kubikmeter.
Når alle måleraflæsninger er inde gør vi endeligt op. Ved udgangen af første kvartal 2011 skal samtlige målere kontrolaflæses, alle markstik skal kortlægges og evt. sløjfes. Endeligt skal alle forbrug for 2010 sammenlignes med 2009 og 1. kvartal 2011.

5. Generalforsamlingen.

Praktiske ting:
Annoncering i lokalavisen: Henrik B. Andersen - Er ordnet
Følgebrev til vandværksadministrationen- Henrik B. Andersen
Forplejning: Lars
På valg: Henrik Andersen (Modtager ikke genvalg) Mogens Olsen (Modtager genvalg) og Jens Jørgen Groth (Modtager genvalg)
Koordinering med Borgerforeningen: Mogens
Dagsorden til omdeling på generalforsamlingen: Henrik.
Revisorer: Ulla Dalgaard og Erik Kjær - modtager de genvalg? Lars
Suppleanter: Brian Dalgaard og Ove Andersen - Genvalg ? Mogens
Kopier af regnskab: Mogens

6. Opgavelisten
 • Salg af vandværk (Mogens Olsen) - Afventer tilbagemelding fra Lemvig Vand og Spildevand.
 • Beplantning (Mogens Olsen) - Er igangsat
 • Bestyrelsesudflugt (Lars Lauridsen) - Intet nyt
 • Næste generalforsamling onsdag den 09. marts 2011
 • Manglende gennemføringspakninger til rentvandstanken Udført
 • Skift af kuglen i kontraventilen til luftkompressoren - Udørt.
 • Opgaver i.h.t. til tilsynsrapport inden aug 2011- ALLE
7. Ting der skal på hjemmesiden.

Referatet.

9 Evt.

Intet.
Dato: 08-11-10 klokken 16.00
Sted: Hos Mogens Olsen Bøgelundvej 37
Deltagere: Mogens Olsen, Lars Lauritsen, Jens Jørgen Groth og Henrik Andersen
Fraværende: ingen

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Post/meddelelser fra formanden.
3. Post/meddelelser fra kasseren.
4. Vandspild.
5. Takster 2011
6. Opgaveliste
7. Skyllemester
8. Ting der skal på hjemmesiden.
9. Evt.

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.


- Ingen kommentarer

2. Post/meddelelser fra formanden.

Vi har fået bestilling på vand til Bøgelundvej 11. Formanden kontakter ejeren for at træffe de relevante aftaler. Kassereren bestiller smeden og informerer regnskabskontoret. Vi havde tilsyn fra kommunen ved Laila Bruun og en konsulent den 21-09-2010. Der vil blive tilsendt en rapport i november. Vi får bl.a. anmærkning for rørgennemføringen til den ene fremløbspumpe fra rentvandstanken. Og for manglende gummipakning i mandehullet til rentvandstanken. Endelig gjorde de opmærksom på, at boringerne på langelinie ikke var forskriftsmæssigt indhegnet. Desuden vil vi måske blive afkrævet dokumentation for, at de gamle boringer på Hjulmagervej er sløjfet på forskriftsmæssig vis.

3. Post/meddelelser fra kassereren.

Bjarne Lauersen fra Lab-Vest har taget en ny vandanalyse efter krav fra kommunen.
Vi har en kunde, som har meddelt, at han ikke kan betale og heller ikke forventer at kunne komme til at betale. Vi kører normal procedure med rykker, lukkebrev og derefter lukning for vand. Vi har også en anden kunde, hvor betalingerne ikke er foretaget rettidigt, hvor vi følger samme procedure. Her er det en lejer, der ikke har betalt, men ejeren hæfter for regningen.
Armosevej 20 ønsker tilslutning, kassereren finder ud af, hvor røret går og har kontakten til den nye kunde.
Kassereren har låst 664.000 i 2 år til 2,5% p.a
Takstbladet skal helst sendes ind til kommunen inden 01. december

4. Vandspild.

Inden vi fik sat en hel masse i gang omkring lækagesøgning blev der fundet en stor lækage på Bøgelundvej 7. Lækagen blev stoppet den 20-10-2010. Vi agter ikke at gå videre med lækagesøgningen, da det vurderes, at årsagen til vandspildet er fundet. Det bør undersøges, om vi kan få refunderet en del af den strafafgift, vi har betalt for 2009. Måske kan Gunnar Olsen lave en rapport, som godtgør, at der har været en misvisning på de gamle målere.

5. Takster 2011.

Vi fastsætter taksterne og beder regnskabskontoret om at udfærdige et takstblad i henhold reglerne for takstblade anno 2010/2011.

Summen af faste afgifter 400 kr excl moms og 500 incl moms
Vandpris: 3,30kr excl moms og 4,13 incl moms.
Alt andet jf. priser for 2010.
Kassereren aftaler med regnskabskontoret om vi skal udskille vandindvindingsafgiften specielt i forhold til den faste afgift på takstbladet.

6. Opgavelisten
 • Salg af vandværk (Mogens Olsen) - Afventer tilbagemelding fra Lemvig Vand og Spildevand.
 • Beplantning (Mogens Olsen) - Er igangsat
 • Bestyrelsesudflugt (Lars Lauridsen) - Intet nyt
 • Næste generalforsamling onsdag den 09. marts 2011
 • Kopier af kort (Mogens Olsen) - Udført
 • Takstblad for bestyrelsesarbejde (Henrik B. Andersen)-Intet nyt
 • Nøgler (Lars) -Intet nyt
 • Manglende gennemføringspakninger til rentvandstanken (Ny)- Jens Jørgen
 • Skift af kuglen i kontraventilen til luftkompressoren (Ny) - Jens Jørgen.

Interne honorarer:
 • Formand: 1500 DKK/år
 • Kasserer: 1500 DKK/år
 • Sekretær: 500 DKK/år
 • Skyllemester 175 DKK/gang
 • Tilkald: 175 DKK og herefter 175 DKK pr efterfølgende påbegyndte klokketime

7. Skyllemester

Efter moden overvejelse har Jens Jørgen valgt at overtage jobbet som skylle- og vagtmester. En enig bestyrelse ønsker Jens Jørgen tillykke.

8. Ting der skal på hjemmesiden.

Referatet.

9 Evt.

Intet.
Dato: 25-07-10 klokken 10.00
Sted: Hos Mogens Olsen Bøgelundvej 37
Deltagere: Mogens Olsen, Lars Lauritsen, Jens Jørgen Groth og Henrik Andersen
Fraværende: Allan Andersen (Ferie)

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Post/meddelelser fra formanden. Herunder ny bolig på hjulmagervej.
3. Post/meddelelser fra kasseren.
4. Frekvensomformer og tryk.
5. Målerudskiftning på vandværket.
6. Vandspild.
7. Takster 2011
8. Opgaveliste
9. Skyllemester
10. Gamle protokoller
11. Ting der skal på hjemmesiden.
12. Evt.

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.


Ingen kommentarer.

2. Post/meddelelser fra formanden.

Vi har fået en henvendelse fra en forbruger, som ønsker at bygge et nyt hus på en grund med en eksisterende tilslutning og i den forbindelse vil vide, om der skal betales tilslutningsafgift.
I henhold til vores vedtægter §13 skal der betales ny tilslutningsafgift ved deling af bestående ejendomme eller etablering af byggegrunde. Forbruger nr 11 har altid været én forbruger og ønsker man at etablere endnu en bolig i forbindelse med forbruger nr 11 skal der betales ny tilslutningsafgift. Ønsker forbruger nr 11 at undgå at indbetale ny tilslutningsafgift skal den nuværende beboelse i forbindelse med forbruger nr 11 slettes.

3. Post/meddelelser fra kassereren.

Der skal forhandles ny renteaftale med banken.

4. Frekvensomformer og tryk.

Den ene pumpe er stadig udstyret med softstarter og styret af pressostaten. Pressostaten er justeret ned og pumpen starter nu ved 2,5 bar og stopper ved 4,2 bar. Den anden pumpe er nu udstyret med frekvensomformer og styret af en tryktransducer placeret ved siden af pressostaten. Frekvensomformeren er sat op til at holde et konstant tryk på 3,7 bar. Frekvensomformeren er sat op til at køre mellem 15 og 53 hz.. Jo mindre forbrug, jo færre omdrejninger. Kommer frekvensen under 25 Hz stopper frekvensomformeren og starter først ved cirka 3,4 bar. Under normal drift vil pumpen holde et konstant tryk på 3,7 bar. Jeg har kigget på pumpekarekteristikken for vores pumpe og ved 3,7 bar kan pumpen levere omkring 35 M3/h. Vi solgte omkring 40.000 kubikmeter (excl spild)sidste år på 8700 timer svarende til et gennemsnit på ca 5 kubikmeter. Allan og jeg er derfor af den overbevisning, at 1 pumpe er nok og at den pressostatstyrede pumpe aldrig starter op med mindre der er fejl på frekvensomformeren. Forbrugeren kommer altså nu til at opleve et konstant tryk på 3,7 bar.
Pumpen er fuldstændig uhensigtsmæssig og i modsætning til forventning om en el-besparelse er strømforbruget steget. Trykket er nu helt konstant på 3,7 bar.
Pumpen burde blive skiftet så vi sparer på el-udgiften, men bestyrelsens flertal ønsker ikke at bruge kræfter på dette før vi har fundet vandspildet..

5. Målerudskiftning på vandværket.

Der er indkøbt 2 helt nye målere som er monteret i juni måned. 1 til indpumpningsmåling og 1 til udpumpningsmåling.

6. Vandspild.

Der skal indhentes tilbud på lækagesøgning.
Der skal indhentes viden om ledningsnettet via interview af de ældre borgere eller folk med viden om vores ledningsnet i vores forbrugerkreds.
Vi skal kende de nøjagtige regler fra skat vedrørende spild.
Vi skal undersøge om man kan få lavet en kortlægning og en lækagesøgning samtidig.

vandforbrug.pdf

7. Takster 2011

Udskydes til senere.

8. Opgavelisten
 • Reolen til arkiv på Vandværk (Jens Jørgen) - Er udført.
 • Salg af vandværk (Mogens Olsen) - Intet nyt.
 • Beplantning (Mogens Olsen) - Intet nyt.
 • Bestyrelsesudflugt (Lars Lauridsen) - Intet nyt.
 • Opmærkning af rør på vandværk (Henrik B. Andersen) - Er udført.
 • Flytning af prøvehane (Henrik B. Andersen) - Er udført.
 • Næste generalforsamling onsdag den 09. marts 2011 - Alle.
 • Målerudskiftning/kalibrering - Er udført.
 • Frekvensomformere (Allan og Henrik) - Er udført.
 • Kopier af kort (Mogens Olsen) (Ny)
 • Takstblad for bestyrelsesarbejde (Henrik B. Andersen)
 • Nøgler (Lars) (Ny)

9. Skyllemester

Den løsning vi har er ikke holdbar og det løsningsforslag vores nuværende skyllemester er kommet med kan vi ikke acceptere. Der skal med årets udgang findes en permanent løsning.

10. Gamle protokoller

Der er forslag om, at de gamle protokoller skulle om på lokalarkivet. Forslaget blev vedtaget, med det forbehold at dataene vedrørende regnskab skal være mindst 15 år gamle.

11. Ting der skal på hjemmesiden.

Referatet.

12. Evt.

Der er eksempler på, at forbrugere ved f.eks fyldning af havebassin'er og lignende anvender store slanger. Dette kan enkelte steder have negativ indflydelse på trykket hos naboen. Bestyrelsen agter ikke at foretage sig noget, men henstiller til, at man ligesom i mange andre tilfælde her i livet tager hensyn til sine medmennesker. Man kan f.eks fylde sit badebassin om natten.
Dato: 22-04-10 klokken 19.30
Sted: Hos Lars Lauritsen, Armosevej 32
Deltagere: Allan Andersen, , Mogens Olsen, Lars Lauritsen, Jens Jørgen Groth og Henrik Andersen

Dagsorden:
 1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
 2. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen
 3. Konstituering.
 4. Post/meddelelser fra formanden.
 5. Post/meddelelser fra kasseren.
 6. Opfølgning på vandspild/kalibrering af målere.
 7. Reduktion af eludgifter (frekvensomformere)
 8. Takster 2011, takstblad 2010
 9. Salg af vandværk
 10. Opgaveliste
 11. Ting der skal på hjemmesiden.
 12. Evt.

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.

Ingen kommentarer.

2. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen

Ingen kommentarer.

3. Konstituering.

 • Formand: Mogens Olsen.
 • Kasserer: Lars Lauritsen
 • Sekretær: Henrik B. Andersen
 • Menigt medlem: Allan Andersen
 • Menigt medlem: Jens Jørgen Groth

Formand:
Mogens Olsen Bøgelundvej 37. 97889348,
Mobil: 9690-9579
E-mail: britmo37@vip.cybercity.dk

Kasserer:
Lars Lauritsen Armosevej 32. 97889466,
Mobil: 2237-1957
E-Mail: armose32@mail.dk

Sekretær:
Henrik B. Andersen Langelinie 24. 97889867,
Mobil: 40468622
E-Mail: henrikbitsch65@hotmail.com

Menigt mdl.
Allan Andersen Mosevænget 3. 97888145,
Mobil: 40531003
E-Mail: AA@csgruppen.dk

Menigt mdl.
Jens Jørgen Groth Bøgelundvej 10, 97432126,
Mobil: 61740533
E-Mail: jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk

4. Post/meddelelser fra formanden.

Cowi er ved at foretage en kortlægning af organiske jorde i landbrugsarealer og skal derfor foretage en lang række boringer. Formanden har taget forbehold for 1 boring af de boringer der skal foretages i vores område, nemlig den ved moselund på langelinie, hvor de skal bore under 10 meter fra vores vandledning.

Formanden har observeret en stor pøl vand ude ved Arnsøe. Smeden fandt en lækage, hvor stor vides i skrivende stund ikke.

5. Post/meddelelser fra kassereren.

Ingen meddelelser fra kassereren

6. Opfølgning på vandspild/kalibrering af målere.

Vi har foretaget 5 skylninger og noget tyder på, at vi kan godtgøre, at den oppumpede vandmængde for 2009 skulle være 54.000 kubikmeter og ikke 66.518 kubikmeter. Hvis det er tilfældet har vi halveret vores spild, men vi solgte kun ca 41.343 kubikmeter og dermed har vi stadig et alt for højt vandspild.

Problemstillingen deles op i 2:
Da Jørgen Pedersen ikke længere sidder i vandværket, må en af bestyrelsesmedllemerne hellere overtage kontakten til Gunnar Olsen fra Midtjysk Vandrens. Valget faldt på Allan Andersen. Allan spørger også ind til, hvordan vi skal forholde os i forhold til Skat.

Kassereren kontakter Vandværksadministrationen for at høre om de tidligere har behandlet sådanne sager. Ligeledes spørger kassereren om vi kan gå flere år tilbage, da vi også havde et for højt vandspild i 2008.

7. Reduktion af eludgifter (frekvensomformere)

Vi bruger ca 0,31 KWH/kubikmeter til at udpumpe vand. Hvis vi har udpumpet 50.000 kubikmeter har vi brugt ca 15.500 Kwh. Vi betaler 1,25 kr pr kwh svarende til ca 19.000 kr. Allan og Henrik indhenter tilbud og vurderer om det kan svare sig.

8. Takster 2011, takstblad 2010

Udsættes til næste bestyrelsesmøde, dog er der enighed om, at taksterne skal forhøjes.

9. Salg af vandværk

Formanden tager kontakt og be'r om et tilbud fra lemvig Vandforsyning, så bestyrelsen har noget konkret at forholde sig til.

10. Opgavelisten
 • Reolen til arkiv på Vandværk (Jens Jørgen) - Intet nyt.
 • Salg af vandværk (Mogens Olsen) - Se ovenfor.
 • Beplantning (Mogens Olsen) - Intet nyt.
 • Bestyrelsesudflugt (Lars Lauridsen) - Intet nyt.
 • Opmærkning af rør på vandværk (Henrik B. Andersen) - Intet nyt.
 • Flytning af prøvehane (Jens Jørgen Groth) - Intet nyt
 • Næste generalforsamling onsdag den 09. marts 2011 - Alle
 • Salg af Vandværk (Mogens)
 • Målerudskiftning/kalibrering (Allan)
 • Frekvensomformere (Allan og Henrik)

11. Ting der skal på hjemmesiden.

Vandanalysen og dette referat excl. personnumre

12. Evt.

- intet af almen interesse
Dato: 18-03-10
Sted: Hos Henrik B. Andersen Langelinie 24
Deltagere: Jørgen Pedersen, Henrik Andersen, Mogens Olsen og Lars Lauritsen

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Post/meddelelser fra formanden.
3. Post/meddelelser fra kasseren.
4. Opgaveliste
5. Regnskab 2009
6. Generalforsamling
7. Ting der skal på hjemmesiden.
8. Evt.

1 Gennemgang af referat fra sidste møde.


Ingen kommentarer.

2 Post/meddelelser fra formanden.

 • Vi har fået et nyt medlem Kresten Mollerup Mullesgårdsvej 20
 • Der har været en frostsprængning af en vandmåler. Vandværket er i henhold til vedtægterne kun ansvarlig indtil frosthanen (Stophanen). Det er derfor kundes eget ansvar at reparere skaden
 • En kunde har måleren siddende 250 meter fra husstanden og ønskede måleren flyttet tættere på huset. Svaret er, vi ejer måleren og er ansvarlig for installationen til og med frosthanen (Stophanen). Afhængigt af, hvor frosthanen sidder er en evt flytning på kundens egen regning.
 • Cowi skal udtage 9000 jordprøver fordelt over hele landet. Vi skal i den forbindelse opgive om prøverne, som skal udtages ligger i nærheden af vores ledningsnet.
 • Formanden viste billeder fra filterskiftet.
 • Kasseren og formanden har været på besøg hos regnskabskontoren.


3 Post/meddelelser fra kasseren.

 • Der er generalforsamling i FVD den 10. april. Bestyrelsen ser sig ikke i stand til at deltage.
 • I forbindelse med besøget hos regnskabskontoret fik vi nogle tips:
  1. Vores rykkergebyr dækker ikke vore omkostninger til regnskabskontoret. Bør hæves
  2. Vi bør kun opkræve betaling 2 gange om året. Det er billigere.
  3. Af regnskabstekniske årsag bør tilslutningsafgiften opdeles i 3 beløb
  4. Vi betaler i dag en vandindvindingsafgift pr kubikmeter, som kunden ikke betaler for (32 øre/kubikmeter)
 • Vi har et betragteligt beløb til gode hos en enkelt kunde efter årsopgørelsen. Beklageligvis er beløbet efterfølgende ikke betalt rettidigt og vi følger meget tæt op på sagen, da beløbet har stor indflydelse på årsregnskabet.


4. Opgavelisten
 • Reolen til arkiv på Vandværk (Jens Jørgen) - Intet nyt.
 • Salg af vandværk (Mogens Olsen) - Intet nyt.
 • Beplantning (Mogens Olsen) - Intet nyt.
 • Bestyrelsesudflugt (Lars Lauridsen) - Intet nyt.
 • Udskiftning af hovedmålere (Jørgen Pedersen/Mogens Olsen)
 • Opmærkning af rør på vandværk (Henrik B. Andersen) - Intet nyt.
 • Flytning af prøvehane (Jens Jørgen Groth) - Intet nyt.


Udskiftning af hovedmålere (Jørgen Pedersen/Mogens Olsen):

Vi har haft besøg af firmaet Midtjysk Vandrens den 16. marts 2010. Ved adskillesen af hovedmålerne viste det sig, at indpumpningsmåleren var meget beskidt. Måleren måler via vandhastighed og da der lå 1,5 cm slam indvendig i måleren har den meget sandsynligt vist forkert. Der skal nu køres i 14 dage, før vi tager stilling til, hvad der skal ske. Får vi i henhold til skyllebogen en væsentlig reduktion i vandmængderne er der en god chance for, at vi kan slippe for at betale afgift af den for meget målte vandmængde i 2009.

5. Regnskab 2009

Havde vi ikke haft et vandspild, ville resultatet have været tilfredsstillende, men ikke prangende. Vandspildet har kostet os 12% af vores likvide beholdning og vi skal have løst problemet snarest. Vi er overgået til nye regnskabsprincipper og det gør det derfor svært at gennemskue tallene fra 2008 til 2009. Ellers ingen kommentarer.

6. Generalforsamling.

A: Praktiske ting:
Annoncering i lokalavisen:
Henrik B. Andersen
Forplejning: Lars
Koordinering med Borgerforeningen: Mogens
Dagsorden til omdeling på generalforsamlingen: Henrik.
Revisorer: Ulla Dalgaard og Erik Kjær - modtager de genvalg? Lars
Suppleanter: Brian Dalgaard og Ove Andersen - Genvalg ? Mogens
Kopier af regnskab: Mogens

B: Valghandlinger:
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lars (Modtager genvalg), og Jørgen (Modtager ikke genvalg)
Valg af revisorer: Modtager de genvalg eller skal der nye kandidater til: Lars spørger.

C: Takstregulering

Denne bestyrelse opfordrer den nye bestyrelse til nøje at overveje en prisstigning pr 01-01-2011.

Dagsorden for generalforsamlingen:
Formandens beretning
Kasserens beretning herunder gennemgang af regnskab
Valg til bestyrelse: Lars (Modtager genvalg) Jørgen (Modtager ikke genvalg
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Evt.

7 Ting til hjemmesiden.

Mogens sender foto's ind

8 Eventuelt

Dato: 27-10-09
Sted: Hos Mogens Olsen Bøgelundvej 37
Deltagere: Jens Jørgen Groth, Henrik Andersen, Mogens Olsen

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Post/meddelelser fra formanden.
3. Post/meddelelser fra kasseren.
4. Opgaveliste
5. Skift af filtersand
6. Ting der skal på hjemmesiden.
7. Evt.


1 Gennemgang af referat fra sidste møde.

Ingen kommentarer.

2 Post/meddelelser fra formanden.
Vi var inviteret til "Åbent hus arrangement hos Vandværksadministrationen" den 27. august. Bestyrelsen valgte at takke nej, da kun én kunne deltage denne dag. Bestyrelsen besluttede at besøge Vandværksadministrationen ved lejlighed. Dette overgår til opgavelisten

En entreprenør har bedt om kort over bl.a. "Lomborg Holdeplads" (Armosevej). Det viste sig, at vi ikke har tegnet rørene ind på kortet. Det blev vedtaget, at den nuværende og tidligere kasserer løfter denne opgave. Dette overgår til opgavelisten

Bøgespiren har sendt et brev med anmodning om opbakning til en bålhytte. Bestyrelsen har ikke foretaget sig noget i denne anledning.

Der har været en lækage Bøgelundvej 40. Det vurderes, at vandet har sivet 1-2 dage.

I marts og april er der blevet lukket for vandet til de enkelte strenge en lørdag nat. Ideen var, at vi evt. kunne se, hvor vi kunne have en lækage. Det kom der ikke noget ud af.
I forlængelse af førnævnte har formanden og sekretæren skrivet data fra skyllebogen ind i et regneark. Ved en nærmere analyse kan man se, at der er sket et skred i de målte mængder mellem oppumpet og udpumpet vand. Noget tyder på, at der er en fejlvisning på en eller begge målere. Dette overgår til opgavelisten

Vandkvalitet: Der har vist sig et stigende jernindhold i vores vand. Vi har haft kontakt til Silhorko for at høre deres mening. Udfra de seneste analyser og de data vandværket er i besiddelse af blev konklusionen at filtermassen i vores filtre udskiftes. Filtermassen er leveret. Dette overgår til opgavelisten

Vi har fået et nyt medlem: Mullesgårdvej 20.

3 Post/meddelelser fra kasseren.

Kassereren var blevet forhindret i sidste øjeblik. Derfor ingen kommentarer.

4. Opgavelisten
 • Reolen til arkiv på Vandværk (Jens Jørgen)
 • Salg af vandværk (Mogens Olsen)
 • Beplantning (Mogens Olsen)
 • Besøg hos vandværksadministrationen (Lars Lauridsen)
 • Bestyrelsesudflugt (Lars Lauridsen)
 • Udskiftning af hovedmålere (Jørgen Pedersen/Mogens Olsen)
 • Opmærkning af rør på vandværk (Henrik B. Andersen)
 • Flytning af prøvehane (Jens Jørgen Groth)
 • A'jourføring af kort (Lomborg Holdeplads) (Lars lauridsen)
5. Skift af filtersand.

Det blev vedtaget at lade smeden skifte filtermassen.

6 Ting der skal på hjemmesiden.

Referatet efter godkendelse.

7 Eventuelt

Sekretæren stillede forslag om, at en Opgaveliste bliver en del af forretningsordenen. Selvom det var under eventuelt fandt alle, at dette var en god ide.
Dato: 21-03-09

Sted: Hos Jens Jørgen Groth, Bøgelundvej.

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Post/meddelelser fra formanden.
3. Post/meddelelser fra kasseren.
4. Konstituering.
5. Input fra generalforsamlingen.
6. Ting der skal på hjemmesiden.
7. Evt.


1 Gennemgang af referat fra sidste møde.

Ingen kommentarer.

2 Post/meddelelser fra formanden.

Ingen post. Formanden havde haft en opringning fra en kunde på Houlindvej vedrørende vandforbrug i 2008. Under samtalen kom det frem at et toilet var blevet skiftet grundet lækage. Måleren var aflæst af kunden igen her i marts og noget tyder på, at vandforbruget er tilbage på normalen.

3 Post/meddelelser fra kasseren.

Ingen post. Vi har haft et ledningsbrud på Bøgelundvej mandag den 16. marts. Bruddet skyldes at der skulles udtages en miljøprøve af jorden omkring den gamle brugsforening. Vandværket havde den 13. marts fremsendt en oversigt over vores rørføringer i Bøgelundvej til kommunen, men åbenbart havde ingen kigget på tegningen. I hvert fald borede man ned i rørledningen.

4 konstituering.

 • Formand: Mogens Olsen
 • Kasserer: Lars Lauritsen
 • Sekretær: Henrik B. Andersen
 • Menigt medlem: Jørgen Pedersen
 • Menigt medlem: Jens Jørgen Groth


5 Input fra generalforsamlingen.

Vedrørende input omkring nedlæggelse af Bonnet Vandværk:

- Mogens Olsen kontakter Vandværksforeningen omkring emnet.

Vedrørende input omkring vandspild:

Lørdag den 28. marts kl 0100 lukkes der kortvarigt for de enkelte strenge ud til forbrugerne, for at kunne lokalisere et evt. vandspild.

Sekretæren laver et kort resume af generalforsamlingen til Springbalsaminen.

6 Ting der skal på hjemmesiden.

Sekretæren får adresselisten opdateret på hjemmesiden.

7 Eventuelt

Jens Jørgen får en reol sat op på vandværket til arkiv. Vi skal have rørmærket hele vandværket. Henrik, Jørgen, Mogens og smeden (Jens) finder en dato.
Dato: 22-02-09

Sted: Hos Lars Lauritsen, Armosevej 32

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde
a. Status på beplantningen ved boringen
b. Status på vandmålerudskiftningen
c. Status på arkiv i pumpehuset

2. Post/meddelelser fra formanden

3. Post/meddelelser fra kassereren

4. Ting, der skal på hjemmesiden

5. Gennemgang af regnskab

6. Generalforsamlingen
a. Praktiske ting
b. Valghandlinger
c. Takstreguleringer?

7. Eventuelt

1 Gennemgang af referat fra sidste møde.

A: Status på beplantningen ved boringen
Formanden havde overset opgaven og der er ikke sket yderligere i projektet siden sidst. Formanden påtager sig opgaven til næste møde. Det skal dog nævnes, at formanden har sikret, at græsset jævnligt slåes omkring boringerne.

B. Status på vandmålerudskiftningen
Alle målere er udskiftet på nær den i idrætsforeningens klubhus. Smeden skifter ved lejlighed.

C. Status på arkiv i pumpehuset
Jens Jørgen arbejder på sagen. Der er endnu ikke fundet et egnet skab på genbrugspladsen.

2 Post/meddelelser fra formanden.

Ledningsbrud:
I forbindelses med et ledningsbrud på Hjulmagervej klagede en af vores forbrugere til Lemvig Kommune. Kommunen startede med at forlange en undersøgelse for evt. forurening med colibakterier. Efter flere skriverier frem og tilbage endte sagen med en ekstra analyse ved en forbruger. Analysen viste ingen tegn på forurening med colibakterier.

Vi har haft et ledningsbrud i skolegården omme på Friskolen. Det lignede et stort kildevæld midt i skolegården, og da der ikke kunne lokaliseres en stophane, blev det nødvendigt at lukke for vandet til den vestlige del af Bøgelundvej. Mange hjalp til, men Vandværket skylder specielt Ove Andersen en stor tak.

Analyser:
Vi har fået foretaget i alt 10 analyser i 2008. Alle OK.

3 Post/meddelelser fra kasseren.

Ingen post udover regnskabet som gennemgåes under punkt 5

4 Ting der skal på hjemmesiden.

Det blev besluttet at offentliggøre alle vandanalyser på hjemmesiden.

Det blev besluttet fremover at lægge referater fra bestyrelsesmøder ud på hjemmesiden. Dog vil referaterne først blive renset for personfølsomme oplysninger. Det fulde referat vil altid være tilgængeligt i protokollen.

5 Gennemgang af regnskab

Kasseren gennemgik regnskabet for bestyrelsen. Bestyrelsen er bekymret for det faldende salg, udgiften til grønne afgifter grundet for stor forskel mellem oppumpet og solgt vand samt det bekymrende lave overskud

6 Generalforsamling

A: Praktiske ting:
Annoncering i lokalavisen: Henrik B. Andersen
Forplejning: Jørgen
Koordinering med Borgerforeningen: Mogens
Dagsorden til omdeling på generalforsamlingen: Henrik.
Revisorer: Ulla Dalgaard og Erik Kjær - modtager de genvalg? Jørgen
Suppleanter: Brian Dalgaard og Ove Andersen - Genvalg ? Mogens

B: Valghandlinger:
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jens Jørgen (Modtager genvalg), Mogens (Modtager genvalg) og Henrik (Modtager evt. genvalg)
Valg af revisorer: Modtager de genvalg eller skal der nye kandidater til: Jens Jørgen

C: Takstregulering

Denne bestyrelse opfordrer den nye bestyrelse til nøje at overveje en prisstigning pr 01-01-2010.

Dagsorden for generalforsamlingen:
Formandens beretning
Kasserens beretning herunder gennemgang af regnskab
Valg til bestyrelse: Henrik, Mogens og Jens Jørgen er på valg
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Evt.

7 Eventuelt

Vi afventer et tilbud fra smeden på kalibrering eller udskiftning af udpumpningsmålerne.

Bestyrelseshonoraer: Niveauet blev vurderet og bestyrelsen fandt ikke anledning til justeringer.
Dato: 15-05-2008.

Sted: Vandværket/pumpehuset

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Post/meddelelser fra formanden.
3. Post/meddelelser fra kasseren.
4. Ting der skal på hjemmesiden.
5. Besigtigelse af vandværket/pumpehuset og grunden med boringerne
6. Evt.

1 Gennemgang af referat fra sidste møde.

Punktet blev sprunget over og udsat til næste møde indendørs.

2 Post/meddelelser fra formanden.

Smeden går igang med udskiftning af vandmålere i næste uge.
Formanden har modtaget en kasse med diverse ringbind fra den tidligere formand. Det blev besluttet at etablere et arkiv i pumpehusets lokaler. I den forbindelse skulle Jens Jørgen i sin egenskab af medlem af "Genbrugsbanden"være opmærksom på, om der blev indleveret et egnet skab på genbrugspladsen.

3 Post/meddelelser fra kasseren.

VLTJ overvejer at omlægge St. Bonnetvej til at gå igennem Stationshaven, hvilket hverken byen eller vandværket kan have nogen interesse i. Endelig holdning besluttes på næste møde.

4 Ting der skal på hjemmesiden.

Intet besluttet

5 Besigtigelse af vandværket/pumpehuset og grunden med boringerne

Jørgen Pedersen gennemgik pumpehuset og senere boringen på Langelinie for resten af bestyrelsen. Det blev klart for bestyrelsen, at kendskabet til vandværkets drift, indretning og vedligeholdelse stort set afhænger af Jørgen Pedersens hukommelse, og at denne viden også burde findes på skrift, så hele vandværkets drift og vedligeholdelse ikke afhænger af 1 mand. Det blev derfor besluttet, at bestyrelsen i løbet af sommeren skulle samles omme på vandværket for at få lavet en beskrivelse af vandværkets virkemåde.
Endvidere påtog formanden sig ved besigtigese af boringen og det tilhørende landområde at kontakte Kurts liftservice for at høre, hvordan en evt. Udtønning af beplantningen skulle gribes an.

6 Eventuelt

Intet at bemærke.
Dato: 10-04-2008.

Sted: Bøgelundvej 13, Bonnet.

Dagsorden:

1. Gennemgang af protokol.
2. Konstituering.
3. Forretningsorden
4. Besigtigelse af vandværk
5. Udskiftning af vandmålere
6. Næste møde
7. Eventuelt

1 Gennemgang af protokol:

Protokollen blev gennemgået og referaterne af sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling blev underskrevet.

2 Konstituering:

Flg blev enstemmigt vedtaget:

Formand: Mogens Olsen 260854-1511 Bøgelundvej 37. 97889348,
Mobil: 9690-9579
E-mail: britmo37@vip.cybercity.dk
Kasserer: Jørgen Pedersen Bøgelundvej 13. 97889668,
Mobil: 2283-5896
E-Mail: madsbjerghus@privat.dk
Sekretær: Henrik B. Andersen 190465-1555 Langelinie 24. 97889867,
Mobil: 40468622
E-Mail: henrikbitsch65@hotmail.com
Menigt mdl. Lars Lauritsen 020657-1357 Armosevej 32. 97889466,
Mobil: 2237-1957
E-Mail: armose32@mail.dk
Menigt mdl. Jens Jørgen Groth 270763-2189 Bøgelundvej 10, 97432126,
Mobil: 61740533
E-Mail: jensogmerete@privat.tdcadsl.dk

3 Forretningsorden:

Punktet var tiltænkt forretningsorden for bestyrelsesmøder:

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Post/meddelelser fra formanden.
3. Post/meddelelser fra kasseren.
4. Ting der skal på hjemmesiden.
5. Evt.

4 Besigtigelse af vandværk

Det blev besluttet, at besigtigelsen skulle omhandle mere end vandværket, men også boring og rør. Det blev derfor besluttet, at besigtigelsen skulle ske på et særskilt møde. Besigtigelsen blev besluttet at skulle ske torsdag den 15-05-2008 kl 1830 Mødested:
Pumpehuset (Vandværk)
Rundviser og arrangør: Jørgen Pedersen

5 Udskiftning af vandmålere:

Alt går efter planen og udskiftningen af målere påbegyndes 01. maj 2008. Samtlige målere forventes at være udskiftet ultimo juni 2008.
I forbindelse med smedens arbejde, skal bestyrelsen lave en plan for, hvornår hvilke forbrugere skal have deres vandmålere udskiftet på hvilke tidspunkter.
Det blev besluttet at kasseren foranlediger, at Vandværksadministrationen udfærdiger et brev med fortrykt porto til smeden, som så sender brevene ud til forbrugerne i den rækkefølge der passer ind i smedens dagligdag.

6 Næste møde:

Aftales via mail, sandsynligvis i august/september 2008. mødet afholdes hos...

7 Eventuelt

Intet at bemærke.

© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose