Januar 2015

Marts 2015

Maj 2015

August 2015

Oktober 2015

November 2015


37. Årgang januar 2015


Borgerforeningen


Først skal der rettes en stor tak til alle, der tog del i arbejdet med juleudsmykningen, specielt til Karin, som både sørgede for morgenkaffen og den efterfølgende julefrokost. Det tog nogle dage inden al belysningen var tilsluttet, især på DLG. Til gengæld virkede lysene på tårnet konstant og kunne glæde milevidt omkring, så vi lod dem lyse nogle dage ind i det nye år ..
Julemandens ankomst med toget (tak, Peder) blev overværet af mange børn, og der var i alt ca. 40 til at følge ham rundt om træet. Lillejuleaften var knap 100 fremmødte, og efter at have sunget julen ind i mildt stille vejr var der mulighed for en forfriskning, som i år kunne indtages ved juletræet. Dejligt, at så mange møder op år efter år!

Af aktuelle arrangementer kan nævnes Fællesspisningen d. 1. februar, og for Genbrugsbanden er der Årsopgørelse på Hotel Lidenlund tirsdag d. 27. januar og Nytårskur d 6. februar.

Benyt vores nærgenbrugsplads, her kan du bl.a. aflevere pap, som desværre ikke bliver indsamlet af FDF i 2015. Der er åben på pladsen lørdag 14-16 og søndag 10-12.

Generalforsamlingen finder sted d.12. marts på Friskolen.

Mød op og vær aktiv i din by og dens omegn.

P.v.a. borgerforeningen Peter Sønderby



Nyt fra Bonnet Vandværk
I forrige nummer af Springbalsaminen kunne vi stolt berette, at vi havde fået lavet en gennemgribende renovering af vandværkets filteranlæg, rentvandsbeholder, styring osv. Desværre har vi siden da oplevet et nærmest mareridt-agtigt forløb, efter at der sidst i november blev konstateret en stigning i kimtallet. I første omgang var det ikke alarmerende, for der kommer ofte en stigning, når man tager et nyt filteranlæg i brug. Men da en ny prøve d. 8/12 viste, at kimtallene var langt over grænseværdien, havde vi plud- selig en kritisk situation. Vi fik ikke alarmen fra analysefrrmaet, men fra Lemvig Kommune, som herefter i store træk har bestemt, hvad der skulle ske. Hele forløbet kan ses på Lemvig kommunes hjemmeside. Man kan f.eks. gå ind på forsiden og skrive Bonnet i søgefeltet, eller man kan gå ind via Bonnet IT - Foreninger og interessegrupper - Bonnet vandværk og klikke på den link, der er lagt ind efter "sidste nyt".

Summa summarum er, at kogeanbefalingen har været gældende fra 18. til 26. december. Et UV-anlæg blev opsat 22/12, og siden har vandet ud til forbrugerne været bakteriefrit, men før UV- anlægget er bakterietallet stadig forhøjet. Der køres hyppige analyser, og lige nu afventer vi resultatet af en prøve fra 18/1.

Det er en rigtig flad fornemmelse at stå med en udgift på næsten 400.000 kr til renovering af værket og så blive "belønnet" med bakterieforurening og ekstra omkostninger på mindst 50.000 kr.

Med ærgerlig hilsen
Bonnet Vandværk



Drikkevands-analyser fra Bonnet Vandværk

Her ville vi gerne have bragt det årlige skema med opsummering af vandanalyserne for 2014, men det bliver simpelt hen for gnidret, hvis det skal kopieres ned til A5- format. I stedet kan de læses på hjemmesiden www.bonnet-it.dk7vandvaerk.htm sammen med alle de mikrobiologiske analyser, der er kørt i forbindelse med forureningen.
Til gengæld har vi fundet en vejledning i, hvordan resultaterne fra en drikkevandsanalyse skal tolkes. Her er de afsnit, der drejer sig om mikroorganismer:

Kimtal ved 22°C
Ved kimtallet forstås det totale antal bakterier, der er fundet ved dyrkning ved 22°C. Sådanne bakterier er almindeligt forekommende i jord og overfladevand og er normalt ikke sygdomsfremka1dende.
Et højt kimtal skyldes som oftest forurening med overfladevand/spildevand eller bakterievækst i drikkevands-systemet (beholdere, filtre, ledningsnet). Højst tilladelige værdi:
Ved afgang fra vandværk 50 pr. ml
Kloret vand, afgang vandværk: 10 pr. ml
Ved indgang til ejendom 200 pr. ml
Kimtal ved 37°C
Dette kimtal er et mål for "fremmede" bakterier i vand som ofte kan være sygdomsfremkaldende bakterier, hvorfor dette kimtal skal være lavt. Som oftest er det dog udtryk for, at der er sket opformering i ledningsnettet, hvis vandet er varmt, f.eks. i større bygningskomplekser.
Højst tilladelige værdi:
Ved afgang fra vandværk 5 pr. ml- Ved indgang til ejendom 20 pr. ml
Coliforme bakterier
Disse bakterier forekommer i overfladevand, på planter, i de allerøverste jordlag, samt i tarmkanalen hos mennesker, fugle og alle dyr. Coliforme bakterier i drikkevand tyder på forurening fra et eller flere af disse steder.
Højst tilladelige værdi:
Ikke målelig (i.m.) i 100 ml vand
Escherichia coli (E.coli)
(Termotolerante coliforme bakterier/fækale coli)

Disse bakterier findes i stort antal i afføring fra mennesker, fugle og varmblodede dyr. I drikkevand tyder de på forurening fra brøndens nærmeste omgivelser eller fra kloak, septiktank, mødding, gylletank eller lignende. Nogle af disse bakterier kan fremkalde sygdom. Der er således risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende tarmbakterier og virus. Vandet bør/skal derfor koges i 2 minutter.
Højst tilladelige værdi:
Ikke målelig (i.m.) i 100 ml vand



GENERALFORSAMLINGER

Bonnet Vandværk
og
Bonnet og Omegns Borger-
Og Håndværkerforening

Torsdag den 12. marts kl. 19.30
på Friskolen


Dagsordener ifølge vedtægterne.
I pausen mellem de 2 generalforsamlinger
serveres smørrebrød, øl, vand og kaffe.




Skal dit barn begynde i
børnehaveklassen
august 2015


da kunne Bonnet Friskole være en mulighed.

Bonnet Friskole blev oprettet i 1903 og har rødder i de Grundtvig/Koldske skoletanker. Vi sætter fagligheden og de sociale kompetencer i højsædet.

Læs mere om skolen på hjemmesiden: www.bonnet-friskole.dk
Kontakt: bf@bonnet-friskole.dk eller ring på tlf. 97 88 91 92




Referat Fællesmøde 08.01.2015

Borgerforeningen havde indkaldt til årets første fællesmøde. Tilstede var: Lena og Susanne (FDF). Inge og Lise (Friskolen). OVe (Støttekredsen). Karin og Peter (Borgerforeningen og BGF). Kirsten og Birthe (Lokalarkivet). Kaja (F&S). Henrik (Mejeriet). Christina (referent Springbalsaminen).
Råbjerghøj og Bøgespiren var ikke repræsenterede.

Peter bød velkommen og Henrik blev valgt til ordstyrer.

Siden sidst: Friskolen har haft vedligeholdelsesdag den 30.08. og høstmarked med cykelsponsorløb med et overskud på i alt over 20.000 kr den 27.09. Den 06.11. var der åben skole. Støttekredsen har været rundt med medlemskort og sendt et pænt lille beløb til skolen. Familie & Samfund har fulgt sit program med besøg på Rom Gummi og Møllegården. FDF har kun 7 børn og samler ikke aviser mere. De har haft fantastiske arrangementer. senest en tur til bowling centret. Arkivet har har et foredrag med Ole Refstrup og et godt besøgt julearrangement. BGF har ikke haft nogen aktiviteter. Borgerforeningen har haft en fællesspisning den 26.10. samt de traditionelle julearrangementer. der var som altid godt besøgt. Mejeriet har haft julebanko med ligeledes mange deltagere. Der er skrueaftner om onsdagen.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår:

Arkivet har billedaften den 20.01. med temaet "Bonnet på hjul". ellers er der åbent den første tirsdag i hver måned. Støttekredsen har en foredragsaften om Storm P. den 19.02. Familie & Samfund følger sit program med besøg hos Gerda Garn den 22.01. og 5eniorhøjskolen den 17.02. Den 26.03. er der generalforsamling i Nees. BGF og FDF har generalforsamling den 25.02. Friskolen aflyser nytårskoncerten. den 16.04. er der generalforsamling sammen med støttekredsen, den 08.05. er der vedligeholdelsesdag og den 25.06. er der afslutning med gymnastikopvisning. Borgerforeningen har en fællesspisning den 01.02.. den 12.03. er der generalforsamling sammen med vandværket og den 26.04. er der indvielse af Naturstien. Genbrugspladen fortsætter endnu et år på sædvanlig vis. Mejeriet fortsætter med skrueaftnerne.

Ideer og forslag til fællesaktiviteter

Birthe foreslår et arrangement i Bonnet med Brdr. Krabbe, som er hhv. fotograf og kok. Her melder de forskellige foreninger tilbage til Birthe senest 15.02. med henblik på nedsættelse af en arbejdsgruppe.

Næste fællesmøde er mandag den 17. august 2015 på Mejeriet, og det er Mejeriet, der indkalder.




Familie & Samfund Bonnet


Kommende arrangementer; Bonnet

Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 19.00

Besøg på Seniorhøjskolen med rundvisning og introduktion til stedet samt kaffe og kage

Sted: Degneparken 22

Pris: 100 kr. pr. person

Tilmelding senest 10.02. til Kaja tlf. 97 83 62 25 eller Christina
Tlf. 97 88 92 66



Torsdag, den 26. marts kl. 18.30

Generalforsamling

Sted: Poesigaarden, Sandbækvej 12, Nees, 7570 Vemb

Pris: 50 kr. pr. person inkllet anretning og kaffe

Tilmelding senest 19. marts til Kaja eller Christina




En kombination af 21 glade op forventningsfulde "piger" fra Familie og Samfund i Bonnet med en flot brugskunstforretning ved navn Møllegården er ensbetydende med en rigtig god oplevelse.

Møllegården flyttede for nylig ind i det gamle Zenit møbler,
og fik derved meget mere plads, dels i selve forretningen og dels på lageret. Den væsentligste del af omsætningen foregår på intemettet, den fysiske butik er kun åbent i weekenden.

Forretningens varer er for det meste af danske design, og der er alt, hvad hjertet kan begære af ting til boligen. Sammenkomsten fandt sted den. 2. december, så dankortet blev svunget flittigt.



Generalforsamling Bredbåndsforeningen

Bonnet Bredbåndsforening afholder generalforsamling
Onsdag, den 4. marts 2015 kl. 19.00
på Mejeriet i Bonnet.

HUSK TILMELDING



HØJSKOLEAFTEN
PÅ BONNET FRISKOLE

TORSDAG DEN 19. FEBRUAR 2015 KL. 19.30
FORTÆLLER ASGER GYLDENKÆRNE OM
STORM P.
ENTRE': 50 KR. INKL. KAFFE OG BRØD
ALLE ER VELKOMNE

STØTTEKREDSEN PÅ BONNET FRISKOLE



GENERALFORSAMLING
PA
BONNET FRISKOLE

AFHOLDES TORSDAG DEN 16. APRIL KL. 19.00.

UMIDDELBART EFTER SKOLENS GENERALFORSAMLIG AFHOLDER STØTTEKREDSEN GENERALFORSAMLING.




Tirsdag 24. Febr. 2015


Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10
Aulum


"Kaffe med Kurt"


Kl. 19.00

Generalforsamling Familie & Samfund, Region Midt-Vest

På valg er:
Elin Jensen
Familie & Samfund, Rom

Marie Christiansen
Familie & Samfund, Bremdal/Struer

Maria Tylvad
Familie & Samfund, Rækker Mølle

Rita Jensen
Familie & Samfund, Isenvad Kl. 20.15

Foredrag med Kurt Leth:
Han fortæller om spændende personer på hans vej igennem tv-journalistikken. Det drejer sig bl.a. om hans udsendelser på TV Syd nemlig "Kaffe med Kurt" samt "Kurt kom forbi".

Tilmelding: "først til mølle" princippet inden 17. febr. 2015

til din lokalforeningsformand
eller Kaja Andersen e-mail: houstor@bonnet-it.dk tlf 9783 6225

Pris incl. kaffe: Kr. 50

Familie & Samfund
Region Midt-Vest
@ www.familieogsamfund.dk




Onsdag 25.marts 2015 kl.19.00
Aulum Fritidscenter

Markedspladsen 10, Aulum

"Den Lalleglade Brigade"


Gruppen består af tre eksplosive og meget talentfulde unge kvinder og en pianist. Hvert eneste show er unikt, gennemført komisk og fuldstændig uforudsigeligt.


Tilmelding: "først til mølle" princippet inden 18. marts 2015
til din lokalforeningsformand eller til
Kaja Andersen e-rnail: houstor@bonnet-it.dk tlf 9783 6225

Aftenen slutter med en overraskelse

Pris medlemmer Kr. 50 - Andre kr. 150
incl. forplejning

Familie & Samfund
Region Midt-Vest




Bonus-info:
Før jul modtog Bonnet Vandværks forbrugere kun et aflæsningskort. Det skyldes, at Lemvig Vand og Spildevand har tilbudt at dele deres data med os. Aftalen kom i stand så sent, at vi ikke kunne nå at orientere om det i Springbalsaminen, men vi håber, at de fleste har oplevet det som en fordel ...

Bonnet Vandværk


Sidste frist for stof til næste nummer: 22/3-2015


37. Årgang Marts 2015


Forårs-klargøring i Bonnet

Mandag d. 30. marts kl. 16

Vi mødes på Bonnet Stadion-Klubhuset og bruger et par timer på de grønne områder. Der er kaffe på kanden.

Medbring gerne et par haveredskaber- se opgaverne på bon net- it.dk

Med venlig hilsen Borgerforeningen



Bonnet Friskole den 19/3 2015


INDKALDELSE TIL BONNET FRISKOLES ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 16/42015 KL.19.00


DAGSORDEN:


 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Skoleleder aflægger beretning.
 4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering.
 5. Indkomne forslag.
 6. Tilsynsførende aflægger beretning.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Lise-Lotte Guldhammer (modtager genvalg) og
  Ann Mollerup (modtager ikke genvalg).
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af tilsynsførende.
 10. Evt.
Bestyrelsen

Efter Friskolens generalforsamling afholder støttekredsen sin generalforsamling.



Den årlige åbning af naturstien
Søndag d. 26. april kl. 12.30 på Mejeriet.
Foreningen giver en sildemad. medbring en frokostret til det antal personer I kommer, til fælles ta'-selv-bord.
Medbring bestik og service.
Efter frokosten går vi Naturstien rundt og slutter af med kaffe og kage kl. 14.30.
Øl, snaps og vand købes på Mejeriet.
Ingen tilmelding. Man må gerne deltage i dele af arrangementet.



Affaldsindsamling
Lørdag d. 18. april kl. 13 - 15.30
Ved Klubhuset på Bonnet Stadion
Kage og the, kaffe og sodavand efter indsamlingen



Indkaldelse til generalforsamling

Bonnet Friskoles Støttekreds

torsdag den 16/42015 kl. 19.00 på Bonnet Friskole


Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  På valg er:
  Urban Bertelsen
  Ove Højlund Andersen

  Valg af revisor og revisorsuppleant. (Revisor: Marinus Lund. Suppleant: Peter Høgsberg Nadhazi)
 5. Evt.
Støttekredsens generalforsamling afholdes sammen med skolens generalforsamling. Dette er der god mening i, for derved får støttekredsen en fin anledning til at følge med i, hvad der rerer sig på Bonnet Friskole, elevhold. økonomi samt nuværende og kommende opgaver. Vi vil derfor gerne fra bestyrelsen opfordre støttekredsens medlemmer til at møde op og være med ved denne indholdsrige og hyggelige aften samt selvfølgelig være aktive ved vor egen generalforsamling.

Støttekredsen




40 år på Cheminova ...
DET SKAL FEJRES!
Derfor vil jeg gerne se
kolleger, familie; naboer,
venner og bekendte
på Bøgelundvej 37 i Bonnet
lørdag d. 18. april fra kl. 13.00
Med venlig hilsen
Mogens Olsen
NB: Man kan sagtens nå at
deltage i affaldsindsamlingen først




Generalforsamling i Bonnet Vandværk

Vandværkets generalforsamling blev som sædvanlig afholdt i fællesskab med Borgerforeningens. Arrangementet var ret velbesøgt med godt 20 deltagere i alt.

Ove Andersen blev valgt til ordstyrer og overgav straks ordet til formanden, som i sin ultrakorte beretning fortalte, vandværket har fået en ny grundvandspumpe og et nyt filteranlæg. Derefter gennemgik han kort forløbet med den bakterieforurening, vi blev ramt af lige før jul. Desuden nævnte han, at vi desværre stadig har et alt for stort vandspild, som har kostet os 17.000 kr i afgifter.

Derefter gennemgik kassereren regnskabet. Resultatet af den primære drift var et overskud på 71.500 kr mod 3.500 kr i 2013, og årets samlede resultat var 95.500 kr mod 32.000 i 2013. Fremgangen skyldes især, at udgifterne til ledningsnettet er reduceret med 40.000 kr, mens der er brugt 11.000 kr mindre på installationerne og 10.000 kr mindre til el. Til gengæld har der været afskrivninger på nyt filteranlæg på 14.000 kr. Fremtiden tegner noget usikkert, da vi ikke ved, hvad bakterieforureningen kommer til at koste os, og desuden kan der komme store udgifter til at finde og reparere årsagen til vandspildet. Derfor er det besluttet at hæve vandprisen fra 4,50 til 5,00 kr pr. kubikmeter.

Herefter blev valghandlingerne lynhurtigt overstået, idet der var genvalg til Jens Jørgen Groth, Leif Jensen og Mogens Olsen til bestyrelsen samt Ove Andersen og Niels Hansen som suppleanter og Erik Kjær og Ulla Dalgaard som revisorer.

Der var ingen indkomne forslag og intet at referere fra "eventuelt", og dermed kunne forsamlingen give sig i kast det højt belagte smørrebrød som overgang til Borgerforeningens generalforsamling.



Konfimation.

Arkivet vil meget gerne modtage konfirmationsbilleder. Vi er interesseret i enkelt billeder af konfirmanden alene evt. med familie, gavebord fælle hold billede mv.

Vi scanner gerne billeder ind.
Vel mødt på Arkivet i Bonnet

Kirsten 97 88 94 03
Birthe 97 88 90 50




Bonnet Lokalarkivs åbningstider

Den 1.tirsdag i måneden fra kl. 19.00
Vi åbner gerne efter aftale.

Tirsdag d. 7.april
Tirsdag d.5.maj
Tirsdag d. 2.juni
Ferie i juli (åbner gerne for besøg, hvis vi er hjemme)
Tirsdag d. 4.august
Tirsdag d. 2.september
Tirsdag d. G.oktober
Tirsdag d. 3.november
Tirsdag d. 1.december

Vi har lavet en ny spændende udstilling af "nye" gamle luftfotos, måske har vi et billede af netop din ejendom fra 1947-1991, kom og kik.

Indsamling af oplysninger, billeder m.m. er stadig aktuelt.

Vi vil også gerne vide om jeres hus har et navn?

Eks. Har Bøgelundvej 37 haft mange forskellige navne: "Bakkely", "Hjørn Skjøv", "The Cottage" omdøbt til"Te & Cognac".

Hvis nogen kender en ejendom med navnet" Agertoft" er vi også meget interesserede.

Velmødt på Arkivet i Bonnet

Kirsten 97 88 94 03
Birthe 97 88 90 50




Roser beskæres nu!

"Det er forår, alting klippes ned,
der beskæres i buskadser og budgetter".

Har nogen lagt mærke til, at roserne skyder nu, ligesom mange andre vækster. Derfor er det tiden at beskære roserne. I gamle dage sagde man "midt i april" eller "på dronningens fødselsdag skal roser beskæres". Men nu, hvor vinteren har været mild, og vi ikke regner med hård nattefrost mere, er tidspunktet rykket frem til marts.

Så fat beskæresaksen, - eller, hvis man har mange roser, kan man bare bruge den elektriske hækkeklipper, for de tider er forbi, hvor man betragtede roser som sarte, nej, roser kan godt tåle en lidt hård behandling. - Og de beder om at blive beskåret nu!
Erik Vedstesen




Besøg hos Gerda Garn
Medlemmer af Familie & Samfund var d. 22/1 på besøg hos Gerda Garn, som er en butik med garn, kunst, accessories og dametøj.

Efter velkomsten fik vi fortalt om butikken og vist forskellige strikkede modeller. Butikken bugnede af garn, og de fleste havde vist en pose garn med hjem.

Aftenen sluttede med kaffe, fastelavnsboller og Jette Trillos hjemmebagte citron specier. Skulle I få lyst, arrangeres der strikkekurser i butikken - både aften-og weekendkurser.


Sidste frist for stof til næste nummer: 25/5-2015


37. Årgang Maj 2015


Arkivet har åbent den første tirsdag hver måned
fra kl. 19.00

Ring for anden aftale
til
Kirsten tlf. 97889403 Birthe tlf. 97 889 050

Ps. Juli har vi lukket, men åbner gerne, hvis vi er
hjemme.




Sankt Hans fest i Bonnet
Tirsdag den 23. juni 2015

er der traditionen tro Skt Hans fest på Bonnet Stadion med aktiviteter for børn og barnlige sjæle fra kl. 19.00 og fodbold ca. kl. 19.30.

Bålet tændes kl. 20.30

Båltaler: Jens Kr. Lings, Fjaltring.


Der kan købes pølser og drikkevarer samt kaffe og kage som sædvanligt.

Bonnet Gymnastikforening
Borgerforeningen og Familie & Samfund Bonnet




Bonnet Bredbåndsforening 2004 - 2015

Som vedtaget på den sidste generalforsamling i foråret, bliver Bonnet Bredbåndsforening nedlagt pr. 30.06.2015, hvor der forventes, at også de sidste fem-seks medlemmer i Bonnets nordøstlige opland har fået fibernet indlagt. Foreningen blev stiftet i bedste andelsmejeristil, og gennem mere end 10 år har mange borgere i Bonnet og omegn haft nem og billig adgang til internettet. Det var Marinus lund, der sammen med landboforeningen i lemvig var primus motor for initiativet i sin tid. Interessen for trådløst bredbånd var så overvældende, at der i lange perioder har været venteliste for at blive medlem.

Det hele tog sin begyndelse i 2004, hvor man i marts 2004 kunne læse følgende om trådløst bredbånd i Bonnet i Springbalsaminen:

"For nyligt blev der afholdt et orienterende møde om muligheden for at etablere trådløst bredbånd i Bonnet. Interessen var stor, og når dette blad læses, har der allerede været afholdt stiftende generalforsamling. På forhånd har ca. 35 tilmeldt sig, heraf 5-10 erhvervsdrivende (især landmænd). Senderen skal placeres på toppen af DLG-siloen, og fra dette solide fundament skulle den kunne række ca. 3 km, hvis man har uhindret udsyn fra sin modtager. Den sender, der er budgetteret med, passer nogenlunde til det antal, der på forhånd har ytret interesse, men hvis der kommer væsentligt flere, kan senderen simpelthen dubleres. Nysgerrige kan henvende sig til Marinus Lund."

I begyndelsen var der begrænset kapacitet til rådighed og der var restriktioner omkring forbrug i spidsbelastningsperioder.

I 2008 kom der fibernet til Bonnet, og nu var kapacitetsproblemerne løst, men der var lang vej endnu, til alle husstande fik tilbud om at få indlagt fibernet. Således kunne man læse i Springbalsaminen:

"Tirsdag den 18. marts 2008 blev der afholdt generalforsamling i Bonnet Bredbåndsforening, hvortil der var mødt 32 medlemmer op. Der skulle tages stilling til, hvorvidt der skulle gøres brug af Midtvestbredbånds tilbud om at lægge fibernet ind til antennerne på DLG. Dette ville kunne gøres indenfor et par måneder, medens tidshorisonten før hver enkelt husstand i området får tilbudt fibernet er ca. 2011/2012. Med fibernettet øges hastigheden og kapaciteten væsentligt. Mereprisen er 400 kr. om året pr. husstand.
Fordele, ulemper og fremtidsudsigter blev diskuteret livligt, og det endte med, at forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen skriver således under på en 3- årigt kontrakt med Midtvest Bredbånd.
Når fibernettet er lagt ind, bliver der åbnet op for nye medlemmer, idet begrænsningen bliver hævet fra 60 til 100 medlemmer. Efter at folk havde styrket sig med mad og drikke, viste Thorkild fra Landboforeningen nogle fif, som alle kunne have glæde af. Er du interesseret i at blive medlem, så kontakt Birgit på tlf. 9788 99 55. "


I løbet af 2014 har alle husstande indenfor bygrænsen og de fleste i oplandet fået tilbud fra Altibox, om at få fibernet lagt ind. Dermed blev Bredbåndsforeningen overflødigt og tiden er inde til at sige tak til alle, der har ydet et stykke frivilligt arbejde for foreningen, i særdeleshed Marinus lund som primus motor samt og Birgit Fredgård som regnskabsfører og Preben larsen for teknisk assistance.

Bonnet Borger- og Haandværkerforening, som i forvejen administrerer Bonnets hjemmeside www.bonnet-it.dk. overtager administrationen af mailadresserne, så man kan bibeholde sin bonnet-it mailadresse.




Nytfra Bonnet Gymnastikforening

IDRÆT FOR SJOV

I sommermånederne fra juni til september vil der den første mandag i hver måned være idræt for sjov på Bonnet Stadion, hvor alle, børn og forældre, unge og gamle, kan mødes til en omgang rundbold eller fodbold eller hvad man måtte have lyst til. Fra kl. 19.00 - 20.30 vil der være åbent i klubhuset, hvor man kan købe en kop kaffe eller en vand og et stykke frugt.

Mød op og tag skolekammeraten, naboen eller far og mor med på følgende mandage fra kl. 19.00 - 20.30:

1. juni
6. juli
3. august
7. september



PITSTOP BONNET

I samme tidsrum vil vi tilbyde cyklister og vandrere "på gennemrejse" at købe en forfriskning og benytte toiletfaciliteter i Bonnet Gymnastikforenings klubhus. Vi åbner også for grupper på andre tidspunkter efter aftale.

Bonnet er et knudepunkt på den smukke panoramacykelrute "Himmel, hav og kunst". Turen går fra Lemvig - Bonnet - Trans- Ferring - Strande - Gjellerodde - Lemvig og er på 44 km. I Bonnet kan man vælge at afkorte turen eller dele den i 2 etaper. Man kan også tage toget til eller fra Bonnet og dermed afkorte turen.

Du kan læse mere om turen under:
http://www.rm.dkIsiteassets/regional-udviklinglturisme/powered-by-cyclinglhimmel-hav-og-kunst.pdf:

"Himmel, hav og kunst" er en af 25 Panoramaruter i det kystnære Danmart.. Panoramacykelruter" er kvalitetsruter med muligheder for bespisning og overnatning og særlige oplevelser. Ruterne går til steder med vid udsigt og til steder med plads til ro og fordybelse. Panoramaruterne er en del af projektet ·Powered by Cyding: Panorama", som er støttet af EUs regionalfond.

Vi glæder os til at se mange mennesker på Bonnet Stadion i sommerens løb.

Vel mødt!



Aktuelt i byen


Efter nedrivning af de to huse på Rammevej står der nu et areal, der er ved at gro til i ukrudt. Deter absolut ikke vores ønske, og foreningen har aftalt med Lemvig Kommune, at arealet skal såes til med græs. Entreprenøren trækker det imidlertid i langdrag, men vi håber på at få en nydelig plæne, som vi nok også kommer til at vedligeholde sammen med de nærmeste naboer.

Asfaltering af Bøgelundvej har længe været et stort ønske, og vi har haft kontakt til Hanne Underbjerg fra Vej- og Parkafdelingen. Det bliver afgjort inden for kort tid, hvilke veje Colas skal opprioritere, men vi vil vedvarende fastholde, at skaderne på Bøgelundvej skal udbedres.

En af byens egne unge mennesker kører alt for stærk i sin bil, både i Bonnet og på de mindre veje. Der er mange borgere, der er stærkt bekymret for den unge mands liv, og som udtaler, at det går galt en dag. Vi må så håbe, der ikke er andre i bilen, og at der ikke bliver andre implicerede. Vi håber dine forældre læser dette og beder dig om at sætte farten ned nu!

Genbrugspladsen er ikke lukket- endnu- men tøjcontaineren er uden varsel eller information blevet fjernet. Et dårligt tidspunkt, for kort tid efter skulle vi alle "smide tøjet". Senere har jeg fået begrundelsen: Der blev ikke afleveret tøj nok i containeren. I avisen har man kunnet læse, at nærgenbrugspladserne skal lukke, men det er ikke noget, vi er blevet informeret om i øvrigt. Vi følger udviklingen, og vagterne på pladsen bliver indkaldt til et møde, når der er nyt i sagen. Brug fortsat pladsen, gerne i åbningstiden, hvor vagterne er til stede og kan være behjælpelige. Husk onsdagsåben kl 16-17

Giv gerne din opbakning og måske en forfriskning til de frivillige og ulønnede, der vedligeholder byens grønne områder og naturstien. lad venligst ikke din hund ski.. , hvor græsset bliver klippet!

På vegne af borgerforeningen Peter Sønderby

Go sommer




GYMNASTIKOPVISNING SAMT
EFTERFØLGENDE GRILL-AFTEN PÅ
BONNET FRISKOLE DEN 25. JUNI KL. 18


ALLE ER VELKOMNE

Medbring dit eget kød og grill det i vores nye bålhytte. Prisen for tilbehør til det medbragte kød til grillen - pastasalat. salat og flutes er 25 kr. pr. person. Kaffe er inkluderet i prisen. Der kan købes øl og sodavand.

VEL MØDT




Bedre sent end aldrig ....
Nedenstående indslag er desværre ikke så aktuelle, som de burde være, for da vi lavede marts-nummeret, havde jeg overset, at der var kommet en mail fra Borgerforeningens formand med forskellige opsummeringer. Selvom de måske ikke har nyhedens interesse længere, er oplysningerne forhåbentlig stadig relevante.
Jeg beklager forsinkelsen
Mogens Olsen

Nyt fra BOBHF-borgerforeningen.

Genbrugspladsen: Ved årsmødet på Hotel Lidenlund mødte vi fra Bonnet som sædvanligt talrigt op. De små nærgenbrugspladsers fremtid er endnu uvis, men vi kan være stolte, idet vi har den plads, der samler den største mængde i Lemvig Kommune. Udbetalingen for 2014 blev opgjort til 21010 kr, hvilket svarer til de seneste års beløb.
Ved nytårskuren deltog 16 vagter, Gert sørgede for sild og Flemming stod for skipperlabskovs- alt foregik som sædvanlig, dog blev der ikke til et slag kortspil.
Husk: fra l.april har pladsen onsdags-åben kl. 16-17.

Fællesspisningen 1. februar var en meget interessant aften med god mad og et godt foredrag at Peder Laursen, Nr. Nissum, der meget levende fortalte om sine mange spændende fund med metaldetektoren. Det er nok ikke sidste gang, vi hører Peder fortælle her i Bonnet.

Ved generalforsamlingen d. 12. marts fremlagde foreningen et regnskab, der viste et pænt overskud. Årsagen hertil er i høj grad udbetalingen for driften af genbrugspladsen( og så har vi undladt at afholde fest i 2014). Urban ønskede ikke genvalg, da han er fraflyttet, Bjarne Christensen (bopæl på Urbans tidligere adresse) nyvalgtes. Øvrige bestyrelses- medlemmer er Karin Flansmose, Per Pedersen, Kaja Andersen og undertegnede.

Lemvig Kommune har kontaktet foreningen ang. vores tanker om de tomme grunde, der opstår efter nedrivningen af de to huse på Rammevej. Foreløbig bliver der sået græs, velvidende, at det nok bliver foreningen, der i første omgang kommer til at stå for vedligeholdelsen af området. Heldigvis er vi sådan stillet i Bonnet, at flere borgere har meldt sig til at hjælpe med græsslåningen.
Tilbyd gerne din hjælp i løbet af foråret og sommeren, forfriskninger er også en mulighed!
På borgerforeningens vegne
Peter Sønderby




HAVENS DAG I BONNET.


LØRDAG DEN 2O. JUNI

tager vi på besøg i hinandens haver for at se, hvordan andre gør. Det giver inspiration og gode ideer til at prøve noget nyt.
Alle interesserede kan være med.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vi mødes altså til "haverundfart"
Lørdag den 20. juni kl. 09.30 hos
Inger Marie Schmidt,
Houlindvej 45, Houe
-----------------------------------------------------------------------------------------
Husk madpakke!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kirsten Dideriksen tlf 97 88 94 03
Birthe Falk tlf 97 88 90 50
Karin Flansmose tlf 61 86 82 29
Britta Ruby tlf 21 29 54 37
Inger Marie Schmidt tlf 30 27 90 39
Erik Vedstesen tlf 97 88 97 46

(ulige år: 3. lørdag i juni. Lige år: 3. lørdag i august)



Familie & Samfund Bonnet

Generalforsamling
Familie & Samfund Bonnet afholdte den årlige generalforsamling den 26.03.15 i Poesigaarden i Nees. Else Husted Kjær indledte aftenen med at fortælle om stedet og hvordan den fik sit navn, hvorefter selve generalforsamlingen afvikledes.

Formandens beretning og regnskabet godkendtes. Bestyrelsen ser nu således ud:

Formand: Kaja Andersen

Næstformand: Mona Skougaard

Kasserer: Christina Larsen

Sekretær: Jette Trillo (genvalgt)

"Menig": Nancy Vedstesten (nyvalgt)

Suppleanter: Inger Marie Schmidt og Birthe Falk Agerbo

En stor tak til Iben Schmidt, som ikke stillede op til genvalg, for mange års bestyrelsesarbejde.

Efter sandwich, kaffe og kage fortalte Else om sin kunst, og via en CD gav hun smagsprøver på sin poesi tilsat musik.

Program for sæson 2015/2016


24. august 2015 kl. 17.30 Besøg på Skive Travbane

Sted: Skive Travbane, Skive

Pris: 330 kr inkl. aften buffet - Tilmelding: senest 16. august


15. september 2015 kl. 19.00 Foredrag stenalderkost

Sted: Aulum Fritidscenter, Aulum

Pris: 50 kr. - Tilmelding: senest 8. september


24. september 2015 kl. 19.00 Forfatterforedrag ved Marianne Jørgensen

Sted: Bonnet Friskole, Bonnet

Pris: 100 kr. - Tilmelding: senest 16. september


22. oktober 2015 kl. 19.00 Besøg hos Krabbes Begravelsesforretning

Sted: Teglgårdsvej 2a, Lemvig

Pris: 50 kr. - Tilmelding senest 15. oktober


4. november 2015 kl. 19.30 Koncert "ABBATIZERS"

Sted: Idræts- og Kulturcenter, Lemvig

Pris: 75 kr - Billetter sælges i maj/juni sammen med medlemskort


12. november 2015 kl. 19.00 Besøg hos Kynde & Toft, Thyborøn

Sted: Sydhalevej 3-14, Thyborøn

Pris: 50 kr. -Tilmelding senest 5. november


11. januar 2016 kl. 19. 00 Tøseaften hos SkinCare og Hos Majken

Hud - og fodpleje

Sted: Havnegade 30, Lemvig

Pris: 50 kr. -Tilmelding: senest 4. januar


9. februar 2016 kl. 19.00 Arv, gave og testamente

Sted: Mejeriet, Bonnet

Pris: 50 kr. - Tilmelding: senest 2. februar


23. februar 2016 kl. 19.00 Årsmøde Generalforsamling Region Midt-Vest

Sted: Aulum Fritidscenter, Aulum

Pris: 50 kr. Tilmelding: senest 17. februar


26. februar 2016 kl. 19.00

Ølsmagning og Sangaften
ved Mogens Olsen

og Urban og Erik Vedstesen

Sted: Alparken, Ramme

Pris: 50 kr.

Tilmelding: senest 19. februar


17. marts 2016 kl. 18.30

Generalforsamling hos Anne Kildegoord, Ramme


Sted: Skovgaardvej 4, Ramme

Pris: 50 kr. inkl. let anretning

Tilmelding: 10. marts


Famlie & Samfund Bonnet - Kursusprogram 2015/2016

Madlavning for mænd

40 timer med Hans Larsen på Bonnet Friskole


Kurset starter 14. september 2015

Pris 600 kr.

I foråret forventes der ligeledes madlavning for mænd i Bækmarksbro.


16. april 2016 kl. 14.00

Beskæring af frugttræer ved Peder Flansmose (med havevandring)

Sted: Bonnetvej 45, Bonnet

Pris: 50 kr.

Medbring selv kaffekurv

Tilmelding senest: 9. april



Sidste frist for stof til næste nummer: 9/8-2015


37. Årgang august 2015


CYKELSPONSORLØB

BONNET FRISKOLE

LØRDAG DEN 22/8 AFHOLDER BONNET FRISKOLE
CYKELSPONSORLØB FRA 13-14. DER ER KAFFE PÅ KANDEN
OG KAGE PÅ FADENE TIL ALLE SPONSORERNE,
STØTTEMEDLEMMERNE OG ANDET GODTFOLK.

VEL MØDT




Fra Borgerforeningen.


Over foråret og sommeren har vi haft særlig fokus på de rekreative områder. Der er blevet klippet græs på de sædvanlige områder, desværre havde vi brud på den terræn kørende klipper, hvilket forårsagede en længere periode, hvor naturstien ikke kunne vedligeholdes. Efter flere henvendelser til Lemvig Kommune er det lykkedes at få sået græs på de to tomme grunde på Rammevej. Nu ser vi frem til, at de to lodsejere vil klippe det flotte grønne græs og vedligeholde fortovet! (Indtil nu har Birgit og Max ordnet fortovet).

Legepladsen på Stadion trænger til en renovering, og vi overvejer p.t., hvad der skal ske.

Vi har taget kontakt til Lemvig Kommune ang. Bøgelundvejs belægning, som er blevet repareret utallige gange de senere år. Vi har håbet på at få en helt ny belægning i år, men det er der desværre ikke udsigt til. Algade i Ramme og Ballebyvej skal have ny, så det er helt uforståeligt at Bøgelundvej overses! Vi forsøger at lægge pres på kommunen og Colas, så vejene i og omkring Bonnet er af en rimelig kvalitet. Kontakt Hanne Underbjerg, hvis du vil underrette om huller, høje kanter o.lign.

Nyd nu sensommeren, saml din hunds efterladenskaber op, få klippet hæk og fjernet ukrudt i fortovet, så vi får lyst til at gå en tur i byen.

På foreningens vegne

Peter Sønderby




IDRÆT FOR SJOV


I sommermånederne fra juli til september er der den første mandag i hver måned idræt for sjov på Bonnet Stadion, hvor alle - børn og forældre, unge og gamle - kan mødes til en omgang rundbold eller fodbold eller hvad man måtte have lyst til. Fra kl. 19.00 - 20.30 vil der være åbent i klubhuset, hvor man kan købe en kop kaffe eller en vand og et stykke frugt eller kage.

Mød op og tag skolekammeraten, naboen eller far og mor med til den sidste aften inden vinterpausen

Mandag, den 7. september

Vel mødt!

Bonnet Gymnastikforening




Familie & Samfund Bonnet


Kommende arrangementer:

24. august 2015 kl. 17.30 Besøg på Skive Travbane


Sted: Skive Travbane, Skive

Pris: 330 kr inkl. aftenbuffet - Tilmelding: senest 16. august


15. september 2015 kl. 19.00 Foredrag stenalderkost

Sted: Aulum Fritidscenter, Aulum

Pris: 50 kr. - Tilmelding: senest 8. september


24. september 2015 kl. 19.00 Forfatterforedrag ved Marianne Jørgensen

Sted: Bonnet Friskole, Bonnet

Pris: 100 kr. - Tilmelding: senest 16. september


22. oktober 2015 kl. 19.00 Besøg hos Krabbes Begravelsesforretning

Sted: Teglgårdsvej 2a, Lemvig

Pris: 50 kr. - Tilmelding senest 15. oktober


4. november 2015 kJ. 19.30 Koncert "ABBATIZERS"

Sted: Idræts- og Kulturcenter, Lemvig

Pris: 75 kr - Billetter sælges i maj/juni sammen med medlemskort


Famlie & Samfund Bonnet - Kursusprogram 2015/2016

Madlavning for mænd


40 timer med Hans Larsen på Bonnet Friskole

Kurset starter 14. september 2015

Pris 600 kr.

I foråret forventes der ligeledes madlavning for mænd i Bækmarksbro.


16. april 2016 kl. 14.00

Beskæring af frugttræer ved Peder Flansmose (med havevandring)


Sted: Bonnetvej 45, Bonnet

Pris: 50 kr.

Medbring selv kaffekurv

Tilmelding senest: 9. april




Arkivets har åbent følgende dage.


I er altid velkommen til at ringe, for et besøg uden for åbningstid.

Hvis ande ikke er anført, har vi åben fra vi kl. 19 -?


1. september
6. oktober
20. oktober (Foredrag ved Kurt Stigaard kl. 19.00)
3. November

14. November (Arkivernesdag åbent fra kl. 13-16, udstilling om husførelse med diverse sysler)

1. December ( Julehygge på arkivet)
5. Januar 2016

26. Januar "Bonnet fra istid til nutid" med masser af billeder/fotos kl.19.
2. Februar
1. Marts
5. April
3. Maj
7. Juni
Juli ferie, men vi åbner gerne hvis vi er hjemme.

Kirsten Didriksen 30357403 Birthe Falk Agerbo 23 348 590



Lokalarkivet

Reserverer allerede nu
den 20. okt. kl. 19.00


"En gammel Bonnet dreng" som Kurt 5tigaard selv skriver, holder foredrag om de tyske aktiviteter i lokalområdet, Bonnet, Rom, Lemvig, samt langs den vestjyske kyst.

Atlantvolden og de store byggerier som den dag i dag præger vort landskab og skaber en historisk kulturarv, som måske nok bliver overset, og som mange helst så forsvinde.

Men også inde i landet var der store byggerier i form af hovedkvarterer og flyvepladser.

Kurt er født i "Lille Madsbjerg" Rammevej i 1955, gik i første klasse på Bonnet Friskole, hvorefter familien flyttede fra egnen.

Nogen kender måske Kurt fra TV midt/vest, hvor han medvirkede i de 4 programmer om "Rommels 13 dage i Danmark"




Nye vandrør under Bøgelundvej


I den løbende modernisering afBonnet Vandværk er vi nu nået til nogle af de ældste hoved ledninger. Det rør, der løber i fortovet på den vestlige side fra Hjulmagervej mod syd, er et gammelt jernrør, som sandsynligvis er meget svagt (måske er det allerede utæt), og der er ingen tvivl om, at det har nogle belægninger, som fra tid til anden rives løs og giver misfarvet vand hos nogle af vore brugere. Derfor har vi besluttet at indhente tilbud fra 2 - 3 entrepenører med henblik på udskiftning af dette rør og de stikledninger, der eventuelt har samme "sygdom". Arbejdet er planlagt til udførelse her i efteråret, og i den forbindelse må man forvente visse gener, både på grund af selve gravearbejdet og på grund af afbrydelser i vandforsyningen. Vi skal nok varsko om disse gener overfor de relevante forbrugere, når de præcise tidspunkter kendes.

Med venlig hilsen,
Bonnet Vandværk



Sidste frist for stof til næste nummer:

37. Årgang oktober 2015



Gratis arrangement


"Vi har jo ikke længere en kjøbmand, hvor vi kan bytte nyheder/sladder". Derfor foregår følgende:

Søndag d. 4. oktober fra kl. 9.30 på Mejeriet er der gratis morgen/formiddagskaffe med rundstykker fra Bageren på Industrivej. Det er et uformelt arrangement for alle byens og egnens beboere, hvor man har mulighed for at møde såvel ældre som nye Bonnet-beboere. I løbet af formiddagen er der mulighed for, ligeså gratis, at deltage i motionsbanko med mulighed for at vinde et par gode gevinster. Vi håber mange nye beboere vil komme, tag også meget gerne din nabo med.

Med venlig hilsen Borgerforeningen og Mejeriet




Glade figurer på Bonnet Friskole.

Den, der kører forbi Bonnet Friskole, har nok lagt mærke til noget nyt. Lige ud til gaden og uden på stakittet står de, helt nye figurer af børn skåret ud i krydsfiner og malet i glade og strålende "Per Arnoldi"-farver. Fantastisk godt fundet på. Og ikke nok med det, men derudover har eleverne fundet et par gamle cykler, savet det halve at styret væk, så de kan stå op ad stakittet, og derefter malet dem i klare farver, rødt og blåt m. m.
Dette fag, formning, eller billedkunst har Bonnet Friskole altid været fremragende i. Eller lad os bare være mere præcise: Det er skolens leder, Inge Nadhazi, der virkelig mestrer dette emne. Altid hænger der morsomme og udtryksfulde skilderier og billeder på væggene, ansigter, portrætter, huse, alt muligt, og kigger glade ud på den, der kommer indenfor på skolen.
Lige for tiden hænger der nogle store oliemalerier i trappeopgangen til kælderen, og man kigger lige en gang ekstra, for er det ikke dyre malerier af Carl Henning Pedersen? Nej, det er det dog ikke, Inge fortæller, at nogle elever har fået lov til at se billeder af denne berømte kunstner, - så blev billederne lagt væk, og eleverne fik lov at male løs! Og resultatet er herligt.
Så læg nu mærke til billeder og figurer, når I kommer forbi, de er jo også til glæde for os!
Erik Vedstesen




CYKELSPONSORLØB PÅ BONNET FRISKOLE


Lørdag den 22. august afholdt Bonnet Friskole cykelsponsorløb. Børn og voksne cyklede 20.500 kr. ind. Pengene skal bruges til 8 bord/bænk sæt, 2 Moon Harleys og sand til sandkassen. Efter løbet var der kaffe og kage til alle sponsorerne og cyklisterne.






Fredag den 25/9 kl. 14.00-19.00 og lørdag den 26/9 kl. 8.00-14.00 er der vedligeholdelsesdage på Bonnet Friskole. Kom og vær med til at vedligeholde skolen og få en hyggelig stund sammen med forældre, støttekredsmedlemmer og andet godtfolk. Skolen serverer aftensmad om fredagen og morgenmad og frokost om lørdagen. Vel mødt.



Foredrag med Kurt Stigaard,
kendt fra TV-udsendelserne "Rommels
13 dage i Danmark" som blev vist i
TV Midt Vest.

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00
på Honnet Friskole
.


Jeg vil fortælle om tyske aktiviteter i lokalområdet Bonnet. Rom, Lemvig, samt langs den vestjyske kyst.
Atlantvolden, og de store byggerier som den dag i dag præger vort landskab, og som skaber en historisk kulturarv, som måske nok bliver overset, og som mange helst så forsvinde. Inde i landet var der store byggerier i form af hovedkvarterer og flyvepladser.

Min store interesse for den tyske Atlantvold har bragt mig vidt omkring langs dette store sammenhængende bygningsværk, lige fra det nordlige Norge til den Spanske grænse.

Jeg hedder Kurt Stigaard og er faktisk født i Bonnet - eller rettere på Lemvig sygehus 1955. Jeg boede i Bonnet indtil 1. klasse og gik på Bonnet friskole - hvorefter jeg og min familie flyttede fra egnen.
Fik en militær løbebane fra 1975 til 1985 hvorfra min store interesse for historien og specielt militærhistorie generelt opstod.
Blev salgschef inden for metal/sværindustrien med salg i Europa.

I mange år har jeg været bestyrelsesmedlem af Silkeborg Bunkermuseum og Militærhistorisk forening for Midtjylland, er medforfatter til bogen "Bunkerne på Silkeborg Bad" historien om det tyske" militære hovedkvarter i Danmark i tiden 1942 - 45.

J eg skriver på en bog også med relation til besættelsestiden, som fandt sted i februar 1940 før Danmark blev besat. Handlingen er omkring sænkningen af 4 Esbjerg kuttere som blev sænket at en tysk minestryger en kold februar nat. 16 danske fiskere omkom i det kolde hav på Doggerbanke. Bogens arbejdstitel er "De glemte forlis"

Jeg har sidst deltaget i TV Midt-Vest's 4 programmer om "Rornmels 13 dage i Danmark" som blev vist sidste år og lige har været genudsendt. Den udsendelse så de i Bonnet. dermed blev kontakten til Bonnet etableret igen. Jeg glæder mig til at møde jer, og til at afholde et foredrag som kommer vidt omkring, men primært holder sig til hændelser i lokalområdet.

Hilsen Kurt Stigaard
"En gammel Bonnet dreng"

Pris medl. 40 kr. inel. Kaffe & kage
Ikke medl. 60 kr. inel. Kaffe & kage
Tilmelding senest d. 17. oktober
til
Kirsten 97889403/30357403
Birthe 97889050/23348590




Bøgespirens lukning - kan vi gøre noget??

Borgerforeningens bestyrelse har på et møde d. 21/9 debatteret en evt. lukning af Børnehuset Bøgespiren. Enkelte borgere har henvendt sig, bl.a. er det blevet foreslået at skrive læserbreve eller lave en underskriftindsamling. Bestyrelsen har meget svært ved at skrive noget mere rammende end det læserbrev, Vibeke Emtkjær havde i Lemvig Folkeblad. Vi har besluttet at følge udviklingen tæt, og hvis der er nogle, der vil tage initiativ til henvendelser eller arrangementer, der har til formål at bevare en børnehave i byen, vil vi gerne støtte både med arbejdskraft og finansiering samt lægge navn til som forening.

Bonnet og Omegns Borger-
og Håndværkerforening




Kære Lokalpolitikere ved Lemvig Kommune

Vi bor i det en stor del af den danske befolkning kalder Udkantsdanmark. Jeg har ofte talt med folk fra andre dele af Danmark, som giver udtryk for, at de ikke forstår mit valg af bopæl og synes min hjemegn ikke er mere værd end at lukke ned. Desværre kan det ofte virke til, at det er sådan størstedelen af regiens- og landspolitikerne også tænker. Der findes en række alt for gode eksempler på dette, men en af de største er placeringen af supersygehuset i Gødstrup. Efter den beslutning stod mange af os i Lemvig Kommune tilbage med en forfærdelig fornemmelse af at være blevet overhørt, stemplet som andenrangsborgere og være blevet udsat for et eller andet politisk plot, som handlede mere om personlig interesse og tjenester end om sund fornuft. Det løb er desværre kørt. Gødstrup snegler sig frem, bygget på et helt forkert grundlag incl. mosebund.

Nu kære lokalpolitikere, beder jeg jer sørge for, I ikke lave samme slags fejl i mini-format inden for jeres egen kommune.

I er godt på vej til at ville lukke Bøgespiren i Bonnet. En magisk lille perle midt i vores lille by Bonnet.

Der findes i Bøgespiren en fantastisk sammensætning af meget forskellige men alle knalddygtige pædagoger og medarbejdere, som udgør et formidabelt team. Selve bygningerne er med hjemlig hygge, skæve finurligheder og en sjæl, som ikke lader sig flytte. Legepladsen er unik, - kæmpe stor med små og store træer, krat, kuperet terræn, som indbyder til masser af motion og lader fantasien og legen få frit løb.

Dog har jeg forstået, at børnetallet i Lemvig Kommune er faldende, og at der derfor ikke vil være børn til en institution både i Lomborg, Klinkby og Bonnet. Men at jeres valg af lukning falder på Bøgespiren. det forstår jeg ikke?!?

Bøgespiren er den eneste af de tre institutioner, som har formået at få de børn

Dette er for mig nogle af de eksempler på, at Bøgespiren er særdeles velfungerende.

Der er i Bøgespiren både børnehave øg vuggestue, hvilket ikke er tilfældet i institutionen i Lomborg, hvor der kun er børnehave. Der vil ved en lukning af Bøgespiren pludselig ikke være faciliteter til 12-15 vuggestuebørn. Det får mig igen til at tænke på sygehussektoren. Politikere har tidligere i ly af besparelser» tegn valgt at lukke meget velfungerende afsnit på Holstebro Sygehus til bl.a. Viborg, trods det, at der så i Viborg skulle bygges til og om for adskillige millioner. Faglighed og retfærdighed for medarbejderes indsats og beboere i området er i disse situationer efter min mening også overset.

Endeligt vil en lukning af Bøgespiren være meget sørgeligt for byen Bonnet. Bøgespiren skaber liv og glade dage og medvirkende til en dejlig og hyggelig stemning i byen. Ved en lukning vil dette forvandles til tomme bygninger og os af forfald. Jeg er godt klar over, at Bonnet er en lille by med ikke så mange stemmer. Vi kan ikke forlange alverden. Jeg beder heller ikke om hverken stor ny institution, stort nyt Bycenter/hal/baner, Alt-I-Et-hus eller vand kulturcenter. Det forbeholder jeg mig med glæde til andre byer i kommunen, vel vidende at Lemvig Kommune hvert år skal betale for vedligeholdelse og drift. Det eneste, jeg beder om, er, at I stopper jeres planer om at lukke den i forvejen særdeles velfungerende institution, Bøgespiren, i vores lille by.

Vi har brug for Bøgespiren i Bonnet fordi, det er det bedste sted at få passet sine børn, men Bonnet som by har også brug for Bøgespiren som livsnerve. Lokalpolitikerne bør være meget opmærksom på ikke at skabe 'udkantsområder' i Udkantsdanmark.

Jeg kan med denne skrivelse højest sandsynligt ikke få jer til at forstå mit valg af bopæl, det er jeg vant til, så snart jeg bevæger mig bare lidt øst på. Men jeg beder lokalpolitikerne om trods alt at acceptere og yde retfærdighed for alle jeres borgere i hele kommunen og ikke kun i jeres eget lille nærområde eller for den nærmeste famile. Skil jer ud fra den politik der har medvirket til begrebet udkantsdanmark. Hvis regionspolitikerne havde gjort det eller havde turde indrømme, de var ved at lave en fejl, havde situationen for vores område måske set anderledes ud nu?!

Mor til Sofus som går i Bøgespiren. Desuden mor til Ella og Frida som også begge har gået i Bøgespiren men nu går på Bonnet Friskole.



Gravearbejde øst for Bonnet

I gruset nord for DLG ligger der en masse kæmpestore kabelruller. På mærkesedlerne kan man læse, at det er 12 kV kabler, dvs. beregnet til at transmittere 12.000 volt, som er højspænding i den "lave" ende. Jeg har undret mig over, hvad de var beregnet til, og forleden fandt jeg tilfældigvis ud af det: Jeg blev ringet op af en entrepenør, som gerne ville have et kort over Bonnet Vandværks vandrør i jorden ved banelegemet og langs Langelinie. De skulle nemlig til at grave et højspændingskabel ned i jorden øst om Bonnet, og det skulle jo helst ikke afbryde vandforsyningen.

Kablet er nyt og skal erstatte de 10 kilovolt luftledninger, der nu føres i træmaster øst om Bonnet - dem, der bærer kablerne i et trekantet stativ i toppen. For tiden graves bl.a. ved Houlindvej vest for nr. 25 og ved Langelinie øst for vandværksgrunden.

Mogens Olsen



Referat Fællesmøde 17.08.2015

Mejeriet havde indkaldt til årets sidste fællesmøde, som også blev afholdt på Mejeriet. Tilstede var: Inge og Susanne (Friskolen), Ove (Friskolens støttekreds), Peter (Borgerforeningen og BGF), Karin (Borgerforeningen), Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S), Henrik (Mejeriet), Christina (referent Springbalsaminen). FDF, Råbjerghøj og Bøgespiren var ikke repræsenterede.

Henrik bød velkommen og Ove blev valgt til også ordstyrer.

Siden sidst: Mejeriet har holdt sommerpause.

Friskolen og Støttekredsen har haft generalforsamling den 16.04. og vedligehold den 08.05. (en fredag eftermiddag). Støttekredsen har holdt en meget fin foredragsaften om Storm P.

Lokalarkivet har haft fotoaften i skarp konkurrence med håndbold i TV. Familie & Samfund har besøgt Gerda Garn. Besøget på Pensionist- højskolen var aflyst pga manglende deltagelse. Generalforsamlingen blev afholdt på Poesigaarden i Nees.

FDF har besluttet sig for at fortsætte yderligere et år for så at lukke ned. Borgerforeningen har haft en fællesspisning, generalforsamling samt indvielse af Naturstien den 26.04. med 17 deltagere samt. Derudover var de med i Skt.Hans festen. Genbrugspladsen skal udfases med årets udgang.

BGF har været tovholder for det årlige fællesarrangement Skt. Hans aften med 80 - 100 fremmødte og har arrangeret idræt for sjov den første mandag i hver af sommermånederne, en hyggelig familieaften med sparsomt fremmøde.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår:

Friskolen afholder cykelsponsorløb den 22.08. og vedligehold den 25. og/eller 26.09. Den 05.11. er der "åben-skole" og den 17.12. er der julefest med luciaoptog. Den 04.02.16 er der fastelavnsfest.

FDF planlægger en udflugt.

Mejeriets afholder en vinsmagning den 11.09. og det tradionelle julebankospil er den 06.12. Der sysles med engang gratis formiddagskaffe med byvandring for alle Bonnetboere, nye og gamle, måske den 04.10.

Familie & Samfund besøger Skive Trav den 24.08., den er der forfatterforedrag med Marianne Jørgensen, den 22.10. er der besøg hos Krabbes begravelsesforretning, den 12.11. er der et besøg hos Kynde & Toft. Der er tøseaften den 11.01.16, en aften om arveret den 09.02., ølsmagning og sangaften den 26.02. og generalforsamling den 17.03. Mandemad begynder den 14.09. med afslutning den 28.11.

Borgerforeningen har planlagt en fællesspisning den 01.11., den 06.12. kommer julemanden og den 23.12. synges julen ind. Der bliver julepyntet den 21.11.

Lokalhistorisk arkiv har foredragsaften med Kurt Stiggaard om Bonnet under besættelsen og den 14.11. er der Arkivernes dag. Den 01.12. er der julehygge og den 26.01.16 er der en aften om Bonnet fra istid til nutid.

Ideer og forslag til fællesaktiviteter

En bustur eller en udflugt på tværs af foreningerne til fx Søndergaards Have ved Kjellerup eller Labyrinthen ved Silkeborg eller Den gamle by i Aarhus blev foreslået og en byfest eller mosefest.

En facebookgruppe for Bonnet, en gammel elev fest på Friskolen og en julefrokost for bestyrelserne blev ligeledes vendt.

Næste fællesmøde er torsdag den 18. januar 2016 kl. 19.00 på Friskolen, og det er Familie & Samfund, der indkalder.




Fællesspisning

Søndag, den 1. november 2015 kl. 17.30


arrangerer Borgerforeningen fællesspisning på Bonnet Friskole.

Herefter vil Bent Anthonisen fortælle den spændende historie om skildpaddespionen, der har lavet noget af det [meste spionagearbejde i Danmark under Anden Verdenskrig. Senere var skildpaddespionen bosat i Bonnet.

Pris:
55 kr. for voksne

25 kr. for børn

Husk service og bestik - drikkevarer købes på stedet.

Tilmelding senest 29. oktober til Karin tlf. 61 86 82 29



Arkivet har åbent den første tirsdag hver måned

fra kl. 19.00


Ring for anden aftale

til

Kirsten tlf. 97 889 403 Birthe tlf. 97 889 050


Ps. Juli har vi lukket, men åbner gerne, hvis vi er
hjemme.




Bonnet Lokalarkiv




Maler søges til varigt arbejde.


Er du fyldt med gå-på-mod, energisk, tålmodig og ej bange for højder har vi jobbet til dig. Vi vil nemlig gerne have malet DLG- tårnet.


Kan du ikke tåle højder, kan vi bruge dig for en kortere periode til at male DLGs mure ud mod Bonnetvej. Her skal du gerne kunne indgå i et samarbejde med andre frivillige hjælpere. Det vil være en fordel, hvis du også kan udføre murerarbejde, da der i murene er en del revner og almindeligt forfald.

Aflønning sker efter den lokale overenskomst (hygge og god forplejning)

Materialerne leveres af DLG, og opgaverne uddelegeres af Borgerforeningen og Bonnet Lokalarkiv.

Ansøgning ej nødvendig, men din henvendelse eller tilkendegivelse modtages gerne.

Hilsen Lokalarkivet og Borgerforeningen




Besøg på Skive Travbane


D. 24-8- drog 17 forventningsfulde medlemmer af Familie & Samfund afsted til Skive Travbane.

Vi mødtes med en rundviser ved indgangen. Han tog os med en tur i staldene. Her var en hest ved at blive gjort klar til travløbet. Kusken fortalte en masse om hesten ,bl.a. at hesten fik nye sko hvert 5. uge. Han fortalte også, hvorfor travhesten havde vat i ørerne. Det var for at dæmpe den lidt, og fordi den ikke skulle distraheres af de andre heste og musikken. Når hesten kommer ud på travbanen, får den en anden form for ørepropper i . De har snore i , som travkusken så kan trække ud undervejs i løbet. Når hesten rigtig kan høre de andre heste ved siden af sig, så giver den sig fuldt ud.

Rundviseren uddelte baneprogrammer til os og gav os tips til løbene.

Vi fik hver et lynspil til en værdi af 50 kr.

Efter rundvisningen gik vi i panoramarestauranten på første sal. Her var der dejlig

carvery buffet og stort kaffe- kagebord. Under spisningen havde vi mulighed for at spille på de forskellige heste. Mindste beløb man kunne spille for var 10 kro Største beløb var det ,ens pung sagde.

Det var slet ikke så svært at spille, da vi først kom i gang.

Der var flere former for spil. VINDER- Vinder er det mest enkle spil. Her skal gættes, hvilken hest der kommer først over målstregen, og så har man vundet. PLADS- Plads er næsten lige så enkelt som vinder. Her skal den hest man spiller på, bare komme ind mellem de 3 første, for at din indsats giver gevinst.

Der var mange medlemmer, der var heldige at vinde.

Det kan anbefales, at tage en tur til Skive Trav.



Familie & Samfund Bonnet


Kommende arrangementer:

22. oktober 2015 kl. 19.00 Besøg hos Krabbes Begravelsesforretning


Sted: Teglgårdsvej 20, Lemvig

Pris: 50 kr. - Tilmelding senest 15. oktober


4. november 2015 k/. 19.30 Koncert "ABBATIZERS"

Sted: Idræts- og Kulturcenter, Lemvig

Pris: 75 kr - Billetter sælges i maj/juni sammen med medlemskort


12. november 2015 kl. 19.00 Besøg hos Kynde & Toft, Thyborøn

Sted: Sydhalevej 3-14, Thyborøn

Pris: 50 kr. -Tilmelding senest 5. november




Vi holder
åben skole
Torsdag d. 5/11 kl. 16-19


Bonnet Friskole




Arkivernes dag.

Lørdag den 14. november 2015.
Kl. 13-16.
Udstilling om husførelse med diverse sysler.
Der er kaffe på kanden.
Ingen tilmelding




Det lokalhistoriske hjørne


Høst i Bonnet ca. 1900-1910

Far høstede kornet med le, så bandt mor kornet i neg, en af os børn hjalp mor med at krøje negene sammen, bagefter blev de sat i Skok, fire eller otte i hver skok. Når de skulle køres ind blev negene bundet sammen to og to, så var de lettere at arbejde med. Jeg kan ikke huske hvor mange neg en skok er, måske 12 eller 60? (60).

Erindring om høst af: Johanne Dalby *1895




Nærgenbrugspladsen lukkes


Som man har kunnet læse i dagspressen, har Lemvig Kommune besluttet, at de tilbageværende nærgenbrugspladser skal udfases, som det hedder. Borgerforeningen har modtaget en invitation til et møde hos Kommunen, og i skrivende stund (onsdag d. 23/9) er der møde på genbrugspladsen, hvor medlemmerne af "genbrugs- banden" diskuterer, hvordan man skal forholde sig, og hvilke spørgsmål der skal stilles. Hvordan skal området se ud bagefter?
Hvem skal pille plankeværk og skur ned? Hvad med økonomien?


Sidste frist for stof til næste nummer: 14/11


37. Årgang november 2015


Jule-jubilæumsbanko
10. gang i. Mejeriet


Søndag d. 6. dec. kl. 14

Vi er i gang med at samle gevinster ind og håber på lige så god opbakning som sidste år fra erhvervsdrivende, foreninger og andre, der ønsker at støtte mejeriet. Ønsker du at give en gevinst, kan den afleveres hos Max Fredgaard eller Peter Sønderby helst inden d. 1. dec.

Vi spiller i et tempo, hvor alle kan være med. I pausen vil der være salg af gløgg, æbleskiver, kaffe, kage samt amerikansk lotteri.

Vel mødt til en hyggelig og traditionsrig eftermiddag

Hilsen Mejeri udvalget




Skolereform - Godt, det ikke er os!

At forældre til børn i folkeskolen er utilfredse med de lange skoledage, har man kunnet både læse og høre i medierne gennem længere tid. Jeg forstår godt forældrenes utilfredshed med de lange skoledage. Men nu er det sådan, at vi her på Bonnet Friskole kerer os om børnenes frihed til selv at vælge, hvad de vil i deres fritid, for børnene har fritid. Vi er nemlig ikke en heldagsskole.

Vi føler, at det er vigtigt, at børn er børn, og at børn får tid til at lege. Der er selvfølgelig forskel på, om man går i 0. eller 7. klasse, men hvorom alting er, så er det betydningsfuldt, at børnene selv kan disponere over deres fritidsaktiviteter. Tendensen er måske, at man fra politisk hold - selvfølgelig uden at ville det - tvinger voksen tilgang til børns hverdag, vokseneffektivitet ned over små børnehoveder, uden at tænke over de store konsekvenser, det får for børnene på længere sigt. Langt de fleste, som arbejder med børn i uddannelsessystemet, er meget opmærksomme på, at der er en sammenhæng mellem fagligt niveau, dannelse og fordybelse. Skulle det så gavne med lange skoledage - jeg tror det ikke.

På Bonnet Friskole lægger vi vægt på: Trivsel, bevægelse og faglig fordybelse, og som det sidste skud på stammen - MUSIK. Vi har netop fået ansat en musiklærer.

Det er fantastisk at gå en tur ned ad den grønne gang og høre, hvordan det summer af musik, samspil og rytmer, hvordan børnene kommer syngende fra time. JOW ---- det er fantastisk igen at have en musiklærer på matriklen.

Vi er så i den heldige situation, at vi efter jul kan tilbyde undervisning i klaverspil, solosang og kor ud over den normale musikundervisning.

Inge Høgsberg Nadhazi
Skoleleder
Bonnet Friskole




Gravearbejde på Bøgelundvej


- eller rettere i fortovet langs Bøgelundvej...
Vi er nu kommet så langt, at det projekt, der blev omtalt i augustnummeret af Springbalsaminen, bliver en realitet: Udskiftning af byens ældste og formodentlig ringeste vandrør. Det drejer sig om den hovedledning af jern eller måske støbejern, der løber under fortovet vest for Bøgelundvej mellem Hjulmagervej og stationsbygningen. Arbejdet påbegyndes mandag den 23. november og vil være afsluttet senest fredag den 18. december. Vi forventer faktisk at være færdige den 11. december, men uforudsete forhold kan forhale processen - vi er dog helt sikkert færdige inden jul.

Alle brugere vil opleve kortvarige afbrydelser og måske grumset vand i starten af perioden, fordi vi også benytter lejligheden til at montere en hovedhane et helt andet sted på nettet. Bortset fra det vil det først og fremmest være beboerne på den nævnte strækning, der bliver ramt, og de vil hver især modtage et uddybende brev. Derudover annonceres i Lokalavisen, og der orienteres løbende på hjemmesiden www/bonnet-it.dk

Med venlig hilsen
Bonnet Vandværk



JULEFEST



BONNET FRISKOLE


Torsdag den 17. december klokken 19.00 er der julefest på skolen. Børnene vil opføre julesange.

Entre 10 kr. prisen indeholder kaffe/sodavand og kage. Aftenen afsluttes - traditionen tro - med luciaoptog.

Alle er velkomne.

Mellem- og storeklasse vil sælge kransekage, overskuddet går til deres tur til København i september -16.




Fra Borgerforeningens formand har vi modtaget det efterfølgende indlæg, som jeg gerne vil opfordre alle til at nærlæse. Selvom det er et langt indlæg, er omtalen af de enkelte emner faktisk meget kort, hvilket vidner om, at der er gang i mange forskellige ting. Så kom ikke her og påstå, at Borgerforeningen ikke er aktiv!
Godfornøjelse!
(Mogens Olsen)


Hvad sker der ellers i efteråret 2015?


Arbejdet i borgerforeningen har været mangfoldigt her i sensommeren og efteråret. Der har i bestyrelsen været vigtige områder at forholde sig til, og nogle opgaver har frivillige påtaget sig at udføre. Et eksempel på sidstnævnte er renoveringen af legepladsen på Bonnet Stadion, så den atter er blevet forsvarlig at benytte. Aksel Aasborg har velvilligt udført arbejdet. Bemærk venligst, at græsset på området omhyggeligt er blevet klippet af Egon Filsø.

Der er også blevet renoveret på DlG, ledet af pigerne på lokalarkivet. DlG har betalt for materialerne til renoveringen, flere frivillige har udført mange timers arbejde, så det var med stor forbavselse, vi kunne konstatere, at bygningerne var til salg. Det har de nu nok været længe, men nu bliver der altså skiltet med det. Forundringen vil være endnu større, hvis der kommer en køber indenfor nær fremtid. Vi har ikke hørt til prisen, men tør heller ikke komme med et bud!

Der bliver også udført et stort stykke frivilligt arbejde på nærgenbrugspladsen. Det vil Lemvig Kommune gerne have os til at udføre på noget andet, i hvert fald har man besluttet at nedlægge pladserne fra 1. januar 2016. I det kommende år skal vi hjælpe med at fjerne pladsen og informere om, hvordan man så bortbringer sit affald, for det arbejde får vi udbetalt samme beløb som i 2015. Vi er imod lukningen af vores plads, det gav vi klart udtryk for på en høring på forvaltningen 1. oktober. I Bonnet benytter vi pladsen flittigt, vi indsamler relativt store mængder, pladsen har stor social værdi for byen, og vi vil gerne undgå et stort antal trailer-transporter til Lemvig. Den årlige udbetaling har selvfølgelig også stor betydning for foreningens økonomi. Derfor har jeg bedt om et møde med Teknik- og Miljøudvalget for at fremlægge vores synspunkter, og er blevet inviteret til udvalgsmøde d. 30. november. Det er mit håb, at byens borgere under alle omstændigheder benytter pladsen, forhåbentlig bliver det også muligt årene fremover.

Det er tydeligt for enhver Bonnet-borger, at asfalten på Bøgelundvej trænger til en udskiftning, ikke mindst når det har regnet. Vi har haft kontakt til "Vej og Park" flere gange, Steffen Damsgård har kørt på vejen og bragt det videre i kommunen. Asfaltselskabet Colas er blevet bedt om revurdering, men en udbedring af Bøgelundvej skal i så fald ske på bekostning af en anden vejstrækning. Eet er sikkert, at Bøgelundvej er udvalgt til ny vurdering i 2016! Det vil sige, tidligst ny asfalt sommeren 2016- hvor ringe! Fortsæt med at kontakte "Vej og Park", især hvis du har været udsat for fare, uheld eller stenslag som følge af belægningens ringe standard.

Der var mørkt i byen et par aftener i slutningen af oktober, og "Vej og Park" måtte atter kontaktes. Her havde man ingen forklaring på årsagen, men Hanne Underbjerg forsikrede os om, at det ikke skyldtes besparelser, ej heller et kommunalt forsøg på forandre byen til en mørkelagt udkantsby.

Ang. nedrivning af huse ved vi intet konkret. Hyldalvej 9 er blevet indstillet, men hvilke hindringer, der er i vejen, vides ikke med sikkerhed. Rygterne er flere. (Her kan jeg byde ind med lidt bonus-info: Vandværket blev forleden kontaktet af en medarbejder ved Lemvig Arkitektkontor, som søgte oplysninger om vandrørenes placering ved huset. Han kendte ikke tidspunktet for nedrivningen, men beslutningen er åbenbart truffet.. mvh, Mogens Olsen).

Vi deltager i nogle af møderne ang. Bøgespirens afvikling/fremtid, men det er forældregruppen, der er den store drivkraft i dette arbejde. Og de gør et kæmpearbejde!

Julemåneden nærmer sig, i Bonnet betyder det opsætning af julebelysning lørdag d. 21. nov., julemanden kommer søndag d. 6. dec. kl. 11.20, d 23. dec. kl. 19.30 synges julen ind, og julebelysningen skal jo også ned igen. Alt dette kræver mange frivillige, og en del penge. Derfor:

Hvis I ikke allerede har indbetalt kontingent, vil jeg opfordre til at få det gjort. Mangler I et indbetalingskort eller vil bare gerne betale, kan I henvende jer til Karin Flansmose, Bonnetvej 45, 61868229.

Man kan mene, at Bonnet, med påtænkte lukninger og manglende vedligeholdelse, er ved at blive udkants-by i Lemvig Kommune, og den udvikling vil vi naturligvis bekæmpe. Skulle du nu få den tanke, at vi selv har sovet i timen eller gjort for lidt for byen, så husk: Inden du beklager dig højlydt over andres indsats, så overvej lige først, hvad du selv har ydet!

På vegne af bestyrelsen

Peter Sønderby




Julearrangementer mm. 2015


Jule-belysning opsættes lørdag d. 21. nov.

Julemanden kommer til byen med toget søndag d. 6. dec. kl. 11.20
Vi håber, at rigtig mange møder op på stationen for at modtage Julemanden. Vi følges med ham op til juletræet ved DLG, og når vi har sunget og danset, deler han sikkert godteposer ud til de yngste.

Lillejuleaften kl 19.30 mødes vi ved juletræet for at synge julen ind, og vi ønsker hinanden glædelig jul over en lille forfriskning, evt. indendørs på DLG's lager.


Bonnet og Omegns Borger-
og Håndværkerforening




Ny lærer på Bonnet Friskole.

Mit navn er Christina Jokilehto Østerby, og jeg er ny lærer på Bonnet Friskole.

Min første arbejdsdag havde jeg mandag den 2.november og er bare super glad for at arbejde på skolen. Jeg kan kun sige, at jeg stortrives blandt dejlige kollegaer og super skønne børn, og er stadig fyldt af stor taknemmelighed og glæde over modtagelsen fra både børn og voksne på skolen.
Så er det ingen sag at begynde på et nyt sted!

Jeg har lovet at fortælle lidt om mig selv, så I ved, hvem der nu også huserer i Bonnet Friskole.

Jeg bor til daglig i Holstebro sammen med min kæreste, Kasper. Vi stammer begge to fra Møborg og gik i samme skole. Jeg er 39 år og er uddannet lærer fra Nørre Nissum Seminarium med linjefagene dansk, engelsk, musik og billedkunst, men rejste efter endt uddannelse til Sverige for at uddanne mig som musicalartist i Umeå. En toårig uddannelse i sang, dans og drama.

Jeg freelancer hos Tante Andantes hus i Lemvig, noget som jeg er stolt af at være en del af, da den er den eneste af sin art i hele Danmark, samt berøring med mange skønne mennesker i en fantasifuld, skør og skæv verden.
Mon ikke I har hørt om stedet?
Så musik, sang og skøre ideer, vil jeg kunne bidrage med!!
Derfor får eleverne også mulighed for at kunne melde sig til solosang, klaver og kor efter jul.
Det bliver spændende.

Mange hilsner fra

Christina Jokilehto Østerby,



Skal dit barn begynde i
Børnehaveklassen august 2016


da kunne Bonnet Friskole være en mulighed.

VI GÅR IKKE IND FOR HELDAGSSKOLE- MEN DET HELE BARN
INDLÆRING I BEVÆGELSE - HØJ FAGLIGHED
MUSIKUNDERVISNING PRIORITERES HØJT
SFO I ET UDVIKLENDE OG ANERKENDENDE MILJØ

Kontakt os for en uforpligtende snak og rundvisning. 9788 9192

bf@bonnet-friskole.dk



Fællesspisning og spionhistorie.
Den 1. november havde Borgerforeningen arrangeret fællesspisning. Det blev en fin aften med flot tilslutning og med god mad, dessert og kaffe, - ja, selv vinen var god!
Da snakken ved bordene efterhånden havde fået sig snakket færdig, fik Bent Anthonisen ordet. Han fortalte om skildpaddespionen, et emne, som har fascineret ham i mange år og som hører til vor lokale historie.
Og i den film, vi derefter så, fik vi et tydeligt indtryk af en person, skildpaddespionen, Poul MorelI Nielsen, som et menneske med en meget stærk karakter. I besættelsesåret 1943 blev han som arkitekt ansat ved et entreprenørfirma i Lemvig, som arbejdede for tyskerne. Firmaet byggede bunkerne ved Vesterhavet omkring Thyborøn, og Poul Morells arbejde bestod i at camouflere dem, så de lignede sommerhuse og beboelser af forskellig slags, så englænderne ikke kunne kende bunkerne ved en eventuel invasion.
Hvad tyskerne ikke vidste, var, at Morell i hemmelighed sendte oplysninger om dette arbejde til London, med nøjagtige beskrivelser om bunkernes placering og udseende. Et farligt stykke arbejde, som tyskerne først opdagede i befrielsesdagene 1945.
Poul Morell fik senere vekslende arbejde, bl. a. på Bonnet Friskole.

Erik Vedstesen




Jul på arkivet.

Tirsdag d. 1. dec. kl 19.00

Julearrangement med Glögg, julekager og
selvfølgelig konkurrence.

Ingen tilmeldinger, aftenen er gratis

Vi ønsker alle en Rigtig Glædelig Jul og
Et Godt Nytår.

Arkivet har åbent igen d. 5 Januar 2016 kl. 19.00.




Lokalarkivet havde besøg af Kurt Stigaard.


Kurt fortalte om Krigen i og omkring Bonnet. Han fortalte om de delinger som var udstationeret her i området, og om fæstningsværker som aldrig kom i brug, men som stadig kan ses næsten over alt langs Vestkysten.

Vi fik et indblik i hvordan tyskerne havde bygget krigen op. Hvordan de, fra en start valgte at alle bunkere skulle være ens, eks. en mandskabs bunker i Kerteminde var bygget og indrettet ens med en i Thyborøn. Kurt fortale på en anderledes og spændende måde om krigen.



Fra YT til NYT.


Sådan kan vi næsten skrive om Bonnet Lokalarkiv.

Her i efteråret har rigtig mange frivillige, givet en hjælpende hånd på arkivet. Vi fået "nye" og næsten nye vinduer, pudset gavlen op, kalker/malet, renset nedløb, planeret
p-pladsen, pudset vinduer, gjort rent og spist dejlig hjemmebag og ikke mindst hygget os.

"Ka'æ' betål sæ" har vi hørt fra en del. ... Det mener vi bestemt det kan!!

Resultatet af alle de arbejdstimer, som I har støttet arkivet med, er jo til glæde for alle dem som kommer gennem byen. Og på arkivet glæder vi os over, at vi ikke skal gå efterårs storme, regn og sne i møde, med bekymring om, holder muren, falder vinduerne ud, vil regn eller sne komme ind.

Tak for indsatsen og det fine resultat.

Hilsen Arkivpigerne.




Rundstykker på Mejeriet.

En gruppe mennesker fra Mejeriet og Borgerforeningen havde fået den originale ide at servere morgenkaffe og rundstykker gratis! en søndag morgen, 4. oktober. Tanken var, at så kunne man rigtigt få sladret igennem, når man nu ellers ikke har så mange anledninger til at mødes. Og tanken var også, at vore nyere beboere kunne komme og være med.
Jeg tænkte, at det var et så overraskende påfund, at det ville jeg med til! Det var der mange andre, der også havde tænkt, for det væltede ind med mennesker, - der måtte findes ekstra stole. Men der var lækre rundstykker og kaffe nok, og det blev en meget hyggelig formiddag, som sluttede med motionsbanko lidt rundt forskellige steder i byen.
Godt fundet på, og vi var et par stykker, som snakkede om, at sådan noget skulle man gøre noget oftere, men alligevel nok heller ikke for ofte!
Og næste gang skal det måske koste lidt?
Erik Vedstesen




Julefrokost

Kom til årets julefrokost i Bonnet

Traditionen tro laver Familie & Samfunds mandemadshold - under kyndig vejledning af kok Hans Larsen - årets store julefrokost. Der serveres et sandt overflødighedshorn af lækre juleretter, og derefter spiller Nikolaj op til dans. Inviter dine venner med!

Sted: Bonnet Friskole
Hvornår: Lørdag d. 28-11-2015 kl. 18.30
Pris: 200,- kr. pr. kuvert

Sidste frist for tilmelding er 23-11 til Ove, tlf. 23300235 efter først til mølle princippet

Vi glæder os til at se jer!
Mandemadsholdet




Familie & Samfund Bonnet - siden sidst

Torsdag, den 22. oktober var vi på virksomhedsbesøg hos Krabbes Begravelsesforretning i Lemvig. Det blev en meget interessant og til tider endda munter aften i lidt specielle omgivelser.

Rustvognen var kørt ud, således at der kunne blive plads til kaffebordet med kisterne på den ene side og urnerne på den anden.

Søren Krabbes forholdsvis nye og forholdsvis unge kollega Nina fortalte på en meget fin måde om sit arbejde som bedemand og der var også mulighed for at stille spørgsmål.

En god aften for de 20 fremmødte.




Familie & Samfund Bonnet



Kommende arrangementer:

11. januar 2016 kl. 19.00 Tøseaften hos SkinCare og Hos Majken
Hud- og fodpleje

Sted: Havnegade 30, Lemvig
Prts: 50 kr. -Tilmelding: senest 4. januar

9. februar 2016 kl. 19.00 Arv, gave og testamente - se vedlagte
Sted: Mejeriet, Bonnet
Pris: 50 kr. - Tilmelding: senest 2. februar




10 års jubilæum for julebanko i "Mejeriet"
For 10 år siden drøftede vi, i udvalget omkring "Mejeriet", muligheden for at lave et arrangement, hvor vi kunne hygge os i fællesskab her i Bonnet! på den måde, kunne vi være med til, at lave lidt før- julestemning.
Valget faldt på et julebanko, som vi bad firmaer og forretninger i Bonnet og omegn, støtte med gaver og donationer. Vi mødte meget stor velvilje. Det vil vi gerne sige en stor tak for! Tilslutningen til arrangementet oversteg alle forventninger, så vi dag, må kalde det en tradition med Julebanko på "Mejeriet".
I år har vi valgt, den 6. december. Her håber vi igen på stor tilslutning! Formålet med Julebanko er stadigvæk: en hyggelig eftermiddag og samvær med øvrige bonnetborgere.
på udvalgets vegne
Max




Aflæsning af vandmålere - højere vandpris næste år.


Ligesom sidste år kan vi nøjes med et aflæsningskort, når vi til nytår skal indberette vandforbruget for 2015. Lemvig Vand & Spildevand vil nemlig lade Bonnet Vandværk bruge de data, der gælder vores forbrugere. På den måde sparer vi både bøvl og penge .....

Den prisforhøjelse, der blev meddelt på generalforsamlingen i marts måned, vil komme til at gælde fra 1/1-2016. En kubikmeter vand vil så koste 5 kr, altså en prisstigning på 70 - 100 kr. pr. år for en gennemsnitlig husstand.

med venlig hilsen,
Bonnet Vandværk



Rottefælden, der blev væk


I den forløbne sommer har jeg kæmpet med nogle underjordiske skadedyr, enten muldvarpe eller mosegrise. I håb om at komme bæsterne til livs har jeg gravet et hul og sat en stor smækfælde, afskærmet af en omvendt spand. På et tidspunkt gik en stor markmus i fælden, og senere gik det desværre ud over en brud (Danmarks mindste mår), men den egentlige beboer klarede frisag, selvom den flere gange udløste fælden med sit gravearbejde. En dag for et par uger siden skete der så noget overraskende: Spanden var skubbet væk, og fælden var forsvundet! Der var ingen spor af hverken fælden eller tyven. Jeg forestiller jeg mig, at en nysgerrig hund eller kat på afveje har skubbet til spanden og snuppet fælden med eller uden fangst. Hvis der ikke var fangst i fælden, må tyven have udløst fælden med en pote eller snuden, hvorefter den sikkert er løbet hjem med en legemsdel i klemme. Hvis der derimod var et dyr i fælden, har den nok slæbt fælde + fangst afsides og ædt så meget, den kunne få fat i. Hvis nogen har set en stor smækfælde af galvaniseret jern, vil jeg meget gerne høre om det - mest fordi jeg er nysgerrig efter at finde ud af, hvad der er sket.

Ring venligst til: Mogens Olsen, tlf. 9788 9348, hvis du ved noget.


Sidste frist for stof til næste nummer: 24-01-16

© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose