41. Årgang Marts 2019


INDVIELSE AF NATURSTIEN

Søndag den 28. april kl. 12.00

Traditionen tro vil vi også i år indvie vores dejlige Natursti, med en god frokost og en frisk gåtur.

Vi mødes i Klubhuset og starter med at spise frokost.

Alle skal medbringe en ret, så der er mad nok, til selv at blive mæt. Maden vil blive anbragt på ta'selv bordet, så vi kan smage hinandens mad.


Snaps, øl og vand skal købes i Klubhuset
(det giver et bidrag til husleje)

Når vi er mætte, følges vi ad på en dejlig gå-tur.

Efter gåturen er der en kop kaffe i klubhuset, og måske lidt kage, hvis nogen har lyst til at bage.
HUSK PÅKLÆDNING DER PASSER TIL VEJRET!

Hvis nogen gerne vil bage noget til kaffen,

Ring til Birgit (23 45 11 06 )og laven aftale
Springbalsaminen 40 år.

Springbalsaminen har jubilæum i år, 40 år, det er lidt imponerende. For 40 år siden blev der tildelt offentlige midler i landet til forsøgsvis at udvikle et folkeligt arbejde, 'hverdagslæring i nærmiljøer'.
Et udvalg på 4 her i Bonnet satte sig for at påbegynde et lokalt blad, som skulle være samlingspunkt for lokale initiativer. Udvalget bestod af: Lise Lester, Ejvind Haubjerg, Eilif Frank og Tilte Maagaard Olsen.
De gav bladet navnet Springbalsaminen, som også er navnet på den plante, der spreder sine frø vidt omkring!
Redaktionen bestod af Niels Frederik Olsen og Ejvind Haubjerg.

Springbalsaminens første eksemplar udkom august 1979.
Hvad stod der i bladets første nummer?
Tilte Maagaard skreven slags leder om dette nye blad, baggrunden og hvad man håbede, det kunne udvikle sig til med inddragelse af bonnetboerne i planlagte møder på 'den ny friskole' (i dag kompetenceværksted).
Lærer P. A. Sandal om "Fællesskab og sammenhold", vigtigheden af at handle i de lokale butikker og deltage i foreningsliv for at holde liv i Bonnet.
Skoleleder Eilif Frank om Bonnet Friskoles nye bygninger, som netop var taget i brug. 80 elever var tilmeldt. Eilif Frank ser frem til, at den nye skole med forsamlingshus kan blive til gavn for hele byen.
Derudover forskellige annoncer om kurser og aktiviteter i bl. a. husholdningsforeningen.
(ev)
Invitation til forårsfrokost

Bonnet Borger- og Haandværkerforening inviterer medlemmer på 65 år og derover til en forårsfrokost I klubhuset

tirsdag, den 9. april 2019 klo 12.00

Frokosten er gratis, drikkevarer kan købes. Der er mulighed for at blive hentet og kørt hjem igen.

Tilmelding til Kaja på tlf. 30290125 efter først-til-mølle-princip.

Sidste frist for tilmelding er den 2. april.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen

Bonnet Borger- og Haandværkerforening
Ordinær generalforsamling i Bonnet Vandværk

Torsdag den 14. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling for Bonnet Vandværk i Klubhuset på Bonnet Stadion. Det fandt sted som et fælles arrangement sammen med Bonnet Borgerforening og Bonnet Gymnastikforening. Formand Leif Jensen bød velkommen til de 14 fremmødte delegerede, og første punkt på dagsordenen blev hurtigt eksekveret med valget af Ove Andersen som ordstyrer.

Formandens og kassererens beretning blev afgivet under et, da kassereren (Mogens Olsen) har været den primære kontaktperson i forbindelse med forhandlingerne med Lemvig Vand & Spildevand (LVS). Bonnet Vandværk (BV) har p.t. 193 forbrugere, som tilsammen har købt 33.996 m3 vand. Årets største investering var en ny stikledning til Marieboel, som blev nødvendig for at kunne forsyne den nye svinestald. Der var nemlig kun en 32 mm ledning, selvom den ifølge vores tegning skulle være 75 mm. Den ny ledning kom til at koste ca. 91.000 kr, hvoraf de 30.000 først er betalt i 2019. Med nutidens krav til opstilling af regnskab kan man ikke aflæse et over- eller underskud - men det balancerer vist nogenlunde, for vi har 1.105.000 kr. på kontoen mod 1.065.000 kr. året før, og så skal man jo trække 30.000 kr. fra til den ubetalte regning.

Overdragelsen til L VS er blevet yderligere forsinket, fordi projekt- afdelingen er overbooket, og fordi der er leveringstid på en trykforøger, som er nødvendig for at kompensere for det trykfald der forventes at være i den kommende hovedledning fra Ramme. Den præcise ledingsføring inde i Bonnet er ikke fastlagt, men ledningen skal komme langs Rammevej, gå under jernbanen, videre langs Bonnetvej hen til Hjulmagervej og ind til vandværket. Tilslutningen ventes at ske 15. juni, men af praktiske årsager vil målerne først blive skiftet efter sommerferien. Det lille Højtoft Vandværk i Dybe er allerede lagt ind under L VS, og indtil den nye hovedledning kommer, får de vand fra BV gennem en ny ledning, der forbinder BV's og Højtofts ledningsnet ved Nr. Lisbjergvej.

Herefter gik generalforsamlingen videre til valg til bestyrelsen. På valg i år var kasserer Mogens Olsen, formand Leif Jensen og skyllemester Jens Jørgen Groth. Alle modtog genvalg fra forsamlingen. Det samme var tilfældet for suppleanterne, hvor Niels Hansen og Ove Andersen var på valg. I forbindelse med valget af revisorer, skulle der fmdes en afløser for Erik Kjær. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Erik for hans mangeårige virke som revisor. Vores øvrige trofaste revisor Ulla Dalgaard modtog genvalg. Ny revisor er Peder Flansmose.

Selvom BV's aktiviteter overdrages til LVS, vil selskabet fortsætte med bestyrelse i et pænt stykke tid efter overdragelsen, da aktiverne i form af jordbesiddelser, bygninger og likvide midler stadig skal administreres. Der sker desuden udskiftning af samtlige vandmålere efter sommerferien. Udskiftningen foranlediges afLVS, men betales afBV i henhold til overdragelsesaftalen. I forhold til fordelingen af BV's indeståender i bankerne, vil den faste afgift i perioden 1/1-2019 indtil overdragelsen blive sat til O kr., hvor afgiften i stedet betales afBV. Derved kan den første fordeling af BV's aktiver finde sted.

Bestyrelsen for BV vil gerne takke for genvalget, samt takke de 14 fremmødte delegerede for god ro og orden.Borgerforeningen informerer.....


Generalforsamlingen i borgerforeningen 14. marts 2019 forgik i klubhuset i bedste orden. I beretningen kom det frem, at kun 60 husstande er medlem af foreningen, og der kom forslag til, hvordan medlemstallet kan forøges. Ligeledes diskuteredes, hvordan kontingentet kan indbetales. Beretningen indeholdt desuden en opremsning af foreningens afholdelse af/deltagelse i mange arrangementer og møder. Kassereren kunne i regnskabet fremvise et negativt resultat på - 2520 kr., et beløb, som svarer til faldet i kontingentindtægter. Ved valget ønskede Bjarne Christensen ikke genvalg, nyvalgt blev Frederik Jørgensen (med bopæl i det tidligere Bøgespiren). Siden har bestyrelsen konstitueret sig med Arne Agerbo(næstformand), Birgit Fredgaard(kasserer), Kaja Andersen(sekretær), Frederik (menigt medlem) og undertegnede som formand. Tak til Bjarne for indsatsen i bestyrelsen, du fortsætter heldigvis med at søge midler, forskønne byen og vedligeholde vores maskiner.

Vi afvikler to arrangementer kort efter dette blads trykning. Fredag d. 29. kl. 15.30 er der affaldsindsamling fra Klubhuset, og mandag d. 1. april "Sæt lup på din landsby", som foregår på Kompetenceværkstedet.

Forskønnelsesarbejdet er påbegyndt, idet ca. 10 Bonnet-boere mødtes 3 timer lørdag d. 9. marts for at fælde og beskære træer samt rydde op efter massakren på træerne langs banelegemet. Der kommer flere af disse arbejdsfællesskaber i løbet af foråret og sommeren, så mød endelig op. Vedligeholdelsen af de grønne områder, bl.a. Naturstien, vej-rabatter og Stadion, starter i april, så meld dig endelig, hvis du vil hjælpe Mogens, Arne, Bjarne, Brian, Egon, Niels og Peter.

Brænde og flis kan afhentes

De grene, der efter forskønnelsesdagen ligger langs vejene, må gerne afhentes, kan bruges til brænde eller flis.Akvaponisk Have

25. april 2019. kl. 19.00


Magnus Sønderby Didriksen kommer hjem til Bonnet, og fortæller om det at dyrke sine grønstsager Akvaponisk.

Magnus vil give os kendskab til akvaponi - en fornuftig måde at dyrke grøntsager og krydderurter på.

Kom til et spændende foredrag med iværksætteren Magnus, som vil fortælle om dyrkningsmetoden, der ikke kræver jord.
Han har startet virksomheden Akvaponisk Have, med det formål at informere om en særlig teknik, akvaponi, hvor fisk og planter trives sammen i et vandbesparende kredsløb.

Hør om historien bag Akvaponisk Have og bliv klogere på, hvordan fiskelort, vand og naturlige bakterier kan give grobund for hurtigt voksende, mere frisk og sundt grønt.

Gratis for medlemmer af Bonnet Borger Forening og Bonnet Familie & Samfund

Pris ikke medlemmer 50 kr.

Aftenkaffen kan købes på stedet.

Arrangører:

Bonnet Borgerforening og
Bonnet Familie & Samfund

Sted: Lemvig Kompetanceværksted
Bøgelundvej 50
7620 Lemvig
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Virksomhedsbesøg Jysk Energi (NOE)
Den 21. februar 2019 var vi hos Jysk Energi i Holstebro, hvor direktør Lars Naur fortalte om Jysk Energi, Energi el net, NOE net, om vindmøller i Nissum Bredning, om køb og salg af strøm her i landet og i udlandet. Han fortalte om sponsorpuljen - bestyrelsen har oprettet en årlig pulje på 1 million kroner, hvorfra der to gange årligt uddeles 500.000 kroner. Bonnet Gymnastikforenings klubhus har af denne pulje fået en varmepumpe.
Vi fik en rundvisning i den nye administrationsbygning og sluttede med aftenskaffe. En virkelig interessant aften for alle deltagere.

Referat fra generalforsamlingen 2019

Den 7. marts 2019 blev der afholdt generalforsamling hos Petrea Jurqensen på Houlindvej.
Kaja bød velkommen og Anna Urban blev valgt som ordstyrer.
Efter at formandens beretning om fine og velbesøgte arrangementer (Ausumgaard, folkevognsmuseet i Ulfborg, Nissemor i Vinderup og Jysk Energi) og regnskabet med et lille overskud på 22 kroner var blevet godkendt og der ikke var indkommet forslag, var der valg til bestyrelsen.
På valg var Nancy Vedstesen og Inger Marie Schmidt, som begge modtog genvalg. Ligeledes blev suppleanterne Birgit Fredgaard og Bente Lund og revisorerne Ulla Dalgaard og Anna Urban genvalgt.
Efterfølgende blev der serveret smørrebrød (Petrea havde dækket op med det pæne stel, som matchede til de hjemmevævede duge) og Petrea fortalte om hendes vævekunst og viste hendes smukke, hjemmevævede ting frem. Hun viste også, hvordan hun væver. Snakken gik livligt og alle havde en særdeles fin aften. Mange tak til Gerhard og Petra for at danne rammen omkring årets generalforsamling.
FRA LOKALARKIVET

Vi har åbent på arkivet

2. april og 7. maj fra kl. 19.00

Kom og tag evt. børn eller børnebørn med og gå en tur på "Lageret" her er ting og sager som kan give anledning til mange gode historier. Tingene må gerne røres og prøves.


Den 4. juni vil vi hylde Dannebrog der har 800-års jubilæum. Vi vil forsøge at gøre aftenen lidt "festlig" så kik endelig forbi. Til Dannebrog knytter der sig et smukt sagn. Valdemar 2. Sejr (1170-1241) var med sin hær på korstog til Estland. Under et slag ved Lyndanisse den 15. juni 1219 faldt der et rødt banner med et hvidt kors ned fra Himmelen. Den danske hær sejrede, og siden har dette banner været Danmarks flag, som vi kalder Dannebrog.

Juli måned har vi sommerferie, men åbner gerne hvis vi er hjemme.

Har man billeder m.m. man gerne vil dele/gemme på arkivet, kan man altid kontakte os for et besøg også udenfor åbningstiderne. Husk vi scanner fotos så du/I kan bevare jeres fotoalbum intakt.

"GEM DET FØR DET BLIVER GLEMT"

På gensyn Arkivpigerne
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første mandag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag. Hank op i naboen eller genboen, der er plads til flere. Næste gang er

Mandag, den 1. april kl. 15.00 -17.00 i Bonnet Gymnastikforenings klubhus.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkommen - ingen tilmelding
Så er foråret på vej og snart skal cyklerne luftes igen

Panoramaruten HIMMEL, HAV OG KUNST fører lige gennem vores lille by og vores smukke egn:

Panoramarute 409 Himmel, hav og kunst - 44 km

Lemvig, Bonnet, Trans, Ferring, Gjellerodde


Cykelruten "Himmel, hav og kunst" fører jer til de bedste udsigter over Vesterhavet og Nissum Bredning. Den går også til steder, hvor egnens historie fortælles, og hvor kunstnere viser deres fortolkning af himmel og hav.

Undervejs ligger kystlandskabet foran jer som et panorama af lys, land og vand, og lige om lidt er I fremme ved vandkanten.Nyt fra Marieboel.

Vi har haft lidt opstarts problemer med tætheden i de vand kar som luftrenseren skal monteres i. Det har resulteret i, at det først var her i uge 12 det lykkes for håndværkere at få færdig gjort vand karrene. Vi forventer at Skov som skal monterer luftrenseren er færdig i uge 14. så da skulle vi gerne være kørende med luftrenserne. Derudover mangler vi at få overdækning på vores 2 nye gylle beholder, og det er helt klart også dem der er med til at give ekstra lugtproblemer, da de mangler at blive overdækket med et telt. Telt overdækningen bliver først muligt i Maj/juni Mdr. 2019. da de skal tømmes helt for gylle, inden det kan lade sig gøre at monterer telt overdækningen. Det vil sige at vi skal hen til Juni Mdr. her i 2019 før alle lugtforanstaltningerne er færdig gjort.

Mvh. Kent Jakobsen
Smedshauge, EngbjergSidste frist for stof til næste nummer: 2/6-2019


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose